Κεντρική σελίδα » Προσωπικό

Προσωπικό

Το προσωπικό του Πανεπιστημίου διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), Μη διδάκτορες Βοηθοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες, Διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) και Διοικητικό Προσωπικό