Κεντρική σελίδα » Έρευνα

Έρευνα

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχοντας έναν από τους βασικούς του στόχους να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση έχει δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές για τη δημιουργία νέας γνώσης μέσω της έρευνας και της συμμετοχής του σε ερευνητικά προγράμματα και διεθνής ερευνητικές οργανώσεις και συνεργασίες. Στηριζόμενο σε ένα άριστο ανθρώπινο δυναμικό : σήμερα το Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί ένα σύγχρονο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με 2.200 μέλη διδακτικού προσωπικού, 1.210 διοικητικά στελέχη, περίπου 110.000 προπτυχιακούς φοιτητές και 12.000 μεταπτυχιακούς, 33 Τμήματα, 99 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 241 Εργαστήρια, 66 Κλινικές (ανεπτυγμένες σε 4 Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, τα 2 αμιγή, και σε αρκετά Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας), 6 μεγάλες Κεντρικές Βιβλιοθήκες και πολλά νέα σύγχρονα αναγνωστήρια, καταλαμβάνει σημαντική θέση στην έρευνα και την παραγωγή νέας γνώσης ανάμεσα στα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και υψηλή θέση στη διεθνή κατάταξη των καλύτερων πανεπιστημίων.

Η οικονομική διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων πραγματοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας.  Τα ερευνητικά αυτά έργα εκτελούνται ή παρέχονται από τα μέλη ΔΕΠ, τους φοιτητές και το λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος ή/και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων. Αφορούν κατά κύριο λόγο στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση, καθώς και στην ανάπτυξη και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει το Ίδρυμα.