Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Υπηρεσίες - Πανεπιστημιακές Μονάδες » Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (ΚΕΚ- ΕΚΠΑ) αποτελεί την υπηρεσία μέσω της οποίας το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) δραστηριοποιείται στον τομέα της Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη και ιδιαιτέρως ανταγωνιστική αγορά εργασίας, η δια βίου μάθηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τόσο για την προσωπική εξέλιξη των ατόμων όσο και για την γενικότερη οικονομική ανάπτυξη. Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης βελτιώνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των ατόμων, δίνοντας τους παράλληλα αναγκαία εφόδια για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του ΕΚΠΑ θέλοντας να συμβάλει ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση, παρέχει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που διασύνδεουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση αναπτύσσοντας κυρίως, την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

Απώτερος σκοπός των πρωτοποριακών αυτών προγραμμάτων είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και η παροχή των απαραίτητων εφοδίων, σε άτομα που επιθυμούν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν νέα προσόντα και επαγγελματικές δεξιότητες, βελτιώνοντας έτσι το γνωστικό τους επίπεδο και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας.

Η επιστημονική εγκυρότητα των καθηγητών του ΕΚΠΑ, η εμπειρία του σε ότι αφορά την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και η άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του Ιδρύματος εγγυώνται την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Το Κέντρο δύναται να υλοποιεί δια ζώσης, αλλά και εξ αποστάσεως (e-learning) Εκπαιδευτικά Προγράμματα στους εξής κύριους τομείς:

  • Οικονομία και Διοίκηση
  • Marketing και Πωλήσεις
  • Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
  • Λογιστική
  • Παιδαγωγικά
  • Τουριστικά
  • Υγεία και Πρόνοια
  • Περιβάλλον
  • Πολιτισμός και Αθλητισμός
  • Πληροφορική και Τεχνολογία

 

Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του ΕΚΠΑ είναι πιστοποιημένο από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., τον επίσημο εθνικό φορέα για την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, από το 2001 (Κ.Α.: 12151701). Εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου, ενώ υπάγεται διοικητικά στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Επικοινωνία

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-3689355

Τηλεομοιότυπο (fax): 210-3689352