Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Όργανα Διοίκησης » Πανεπιστημιακή Σύγκλητος

Πανεπιστημιακή Σύγκλητος

Η Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τους Κοσμήτορες, τους Προέδρους των Τμημάτων και μέχρι δύο ανά Σχολή, με διετή θητεία μη ανανεούμενη, με εναλλαγή των Σχολών και μέχρις ότου εξαντληθεί το σύνολο των Τμημάτων της κάθε Σχολής. Ο τρόπος καθορισμού της εκπροσώπησης των Προέδρων ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη, η οποία εκδίδεται άπαξ, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, οι οποίοι εκλέγονται για ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής και έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται, με διετή θητεία, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, που εκλέγεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο με καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού και συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού.

Η ακριβής σύνθεση και ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου με δικαίωμα ψήφου, καθώς και οι προϋποθέσεις και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω, προβλέπονται στον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος, αντίστοιχα.

Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι Αναπληρωτές Πρύτανη και ο Γραμματέας του Ιδρύματος.

 

Σύνθεση Συγκλήτου

Πρύτανης

Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος

Αναπληρωτές Πρύτανη (συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου (αρ. 8 παρ. 19 εδ. δ ν. 4009/2011)

Διοικητικών Υποθέσεων Ναπολέων Μαραβέγιας
Ερευνητικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Θωμάς Σφηκόπουλος
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Διεθνών Σχέσεων Κωνσταντίνος Μπουραζέλης
Οικονομικών Υποθέσεων Νικόλαος Μυλωνάς
Φοιτητικής Μέριμνας Γεώργιος Πολυμενέας
Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής Γεώργιος Ζωγράφος

Κοσμήτορες Σχολών

Θεολογικής Απόστολος Νικολαΐδης
Νομικής Διονυσία Καλλινίκου
Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Μιχαήλ Σπουρδαλάκης
Φιλοσοφικής Ελένη Καραμαλέγκου
Θετικών Επιστημών Κωνσταντίνος Βαρώτσος
Επιστημών Υγείας Ευστράτιος Πατσούρης
Επιστημών της Αγωγής Θάλεια Δραγώνα
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Νικόλαος Γελαδάς

Πρόεδροι Τμημάτων

Θεολογίας Θωμάς Ιωαννίδης
Κοινωνικής Θεολογίας Σωτήριος Δεσπότης
Πολιτικής Επιστήμης &.Δημόσιας Διοίκησης Χρήστος Λυριντζής
Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε. Δημήτριος-Σταμάτιος Χαραλάμπης
Φιλολογίας Αμφιλόχιος Παπαθωμάς
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ευαγγελία Σακελλίου-Σούλτς
Βιολογίας Κυριάκος Γεωργίου
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αντώνιος Πασχάλης
Οδοντιατρικής Γεώργιος Ηλιάδης
Φαρμακευτικής Παναγιώτης Μαράκος
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θωμάς Μπαμπάλης
Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Βασίλειος Τσελφές

Εκπρόσωποι κατηγορίας προσωπικού (συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού (αρ. 8 παρ 19ε ν. 4009/2011)

Διοικητικού Προσωπικού Γεώργιος Παπαθεοδώρου
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) Βασιλική Γιαννακού 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) Χαρούλα Ντελοπούλου 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) Σοφία Κουνιά

Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι: προπτυχιακών φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων δεν έχουν ακόμη υποδειχθεί.

Επικοινωνία

Γραμματέας

Πηνελόπη Ελευθερίου 

Τηλέφωνο : 210 368 9765

Γραμματεία

  • Γεωργία Νικολοπούλου       τηλέφωνο: 210 368 9651
  • Όλγα Βασάκου-Μπάρτζη       τηλέφωνο: 210 368 9652
  • Καλλιόπη Κολόβη       τηλέφωνο: 210 368 9764

 Fax: 210-368 9694

 Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα