Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Διοικητικές Υπηρεσίες » Γεν. Διεύθυνση Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων

Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Αρμοδιότητες

Ο χειρισμός όλων των θεμάτων για την υπηρεσιακή εν γένει κατάσταση του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού, τα συνταξιοδοτικά θέματά τους, καθώς και θέματα διοικητικής μέριμνας και πρωτοκόλλου.

Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού

Αρμοδιότητες

Η μέριμνα για την προκήρυξη και την υπηρεσιακή εν γένει κατάσταση των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού , του Επικουρικού Διδακτικού Προσωπικού, των Επισκεπτών Καθηγητών, των Εντεταλμένων Επικούρων Καθηγητών, των Ειδικών Επιστημόνων και του προσωπικού, που προσλαμβάνεται με το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 (Α 182) και ιδίως:

 • Διορισμός και μέριμνα για την πλήρωση θέσεων
 • Μελέτη των προβλημάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού και εισήγηση για την επίλυσή τους.
 • Τήρηση μητρώου όλου του προσωπικού και συνεχής και πλήρης ενημέρωσή του με όλες γενικά τις μεταβολές.
 • Τήρηση των ατομικών φακέλων.
 • Θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 • Χορήγηση κανονικών, εκπαιδευτικών, αναρρωτικών και άλλων αδειών.
 • Μέριμνα για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών.
 • Θέματα εφαρμογής πειθαρχικών διατάξεων.
 • Παρακολούθηση της νομοθεσίας, που αφορά τα θέματα του διδακτικού προσωπικού και ενημέρωση όλων των υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Επικοινωνία

Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα
Τηλ. 210-368 9138 - Fax 210-368 9165

Τμήμα Λοιπού Προσωπικού

Αρμοδιότητες

Η υπηρεσιακή κατάσταση των μελών του Ε.Δ.Τ.Π και του διοικητικού προσωπικού (μονίμων υπαλλήλων ή εργαζομένων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου) και ιδίως:

 • Η ρύθμιση κάθε θέματος σχετικού με τον διορισμό ή την πρόσληψη των μελών του Ε.Δ.Τ.Π, μονίμων υπαλλήλων ή εργαζομένων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τα θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή εξέλιξη και κατάσταση του προσωπικού αυτού.
 • Η ρύθμιση των συμβάσεων ανάθεσης έργου με μίσθωση σε τρίτους.
 • Η μελέτη των προβλημάτων υπηρεσιακής κατάστασης των μελών Ε.Δ.Τ.Π και του διοικητικού προσωπικού (μόνιμου ή μη) καθώς και εισήγηση για την επίλυσή τους.
 • Ο προγραμματισμός και η κατανομή των οργανικών θέσεων.
 • Ο προγραμματισμός των υπηρεσιακών μεταβολών των μελών του Ε.Δ.Τ.Π και όλου του διοικητικού προσωπικού (μόνιμου ή μη) καθώς και η εφαρμογή του.
 • Η τήρηση του μητρώου και των κατά νόμο καταστάσεων των μελών του Ε.Δ.Τ.Π και όλου του διοικητικού προσωπικού, καθώς και η συνεχής και πλήρης ενημέρωσή του με όλες γενικά τις μεταβολές.
 • Η τήρηση των ατομικών φακέλων των υπαλλήλων.
 • Ο προγραμματισμός των κανονικών αδειών, απουσίας και η μέριμνα για την έγκριση όλων των αδειών απουσίας του προσωπικού (μόνιμου ή όχι).
 • Θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και αναρρωτικών αδειών.
 • Μέριμνα για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών.
 • Θέματα εφαρμογής πειθαρχικών διατάξεων.
 • Παρακολούθηση της νομοθεσίας που αφορά τα θέματα του μόνιμου προσωπικού με σχέση εργασίας του ιδιωτικού δικαίου και του προσωπικού με σύμβαση έργου (Υπαλληλικός Κώδικας, Εργατική Νομοθεσία, λοιποί ειδικοί νόμοι.)
 • Θέματα παροχών σε είδος και λοιπά θέματα παροχών (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) στο διοικητικό προσωπικό.

Επικοινωνία

Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα
Τηλ. 210-368 9147, 48 - Fax 210-368 9165

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Αρμοδιότητες

 • Η μέριμνα για τη στέγαση των υπηρεσιών και τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια και πυρασφάλεια των κτιρίων και των λοιπών εγκαταστάσεων.
 • Η μέριμνα για την καθαριότητα και ευταξία των πανεπιστημιακών χώρων και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στο βοηθητικό προσωπικό για την τήρησή τους, καθώς και ο συντονισμός και ο έλεγχος του προσωπικού επιστασίας.
 • Η μέριμνα για ην εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημιακών κτιρίων των κεντρικών υπηρεσιών και των παραρτημάτων.

Επικοινωνία

Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα
Τηλ. 210-368 9159

Τμήμα Πρωτοκόλλου

Αρμοδιότητες

 • Η παραλαβή πρωτοκόλληση και παράδοση κοινής εμπιστευτικής αλληλογραφίας, που εισέρχεται στο Πανεπιστήμιο.
 • Η παραλαβή όλων των ανυπόγραφων εγγράφων, η πρωτοκόλληση, διεκπεραίωση και αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Η τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου, των ευρετηρίων και των σχεδίων των εγγράφων του Πανεπιστημίου.
 • Η επικύρωση αντιγράφων της αλληλογραφίας με την ένδειξη "Ακριβές Αντίγραφο".

Επικοινωνία

Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ. 210-368 9769 - Fax 210-368 9730

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Αρμοδιότητες

Οι δημόσιες και διεθνείς σχέσεις του Πανεπιστημίου, η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, η τήρηση της εθιμοτυπίας, ως και η οργάνωση και λειτουργία του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου και ο προγραμματισμός και η ανάπτυξη των λοιπών Μουσείων του Πανεπιστημίου.

Επικοινωνία

Ιστοσελίδα Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας

Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα

Τηλ. 210 368 9726


Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Τo αντικείμενο του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων είναι η καλλιέργεια, ανάπτυξη και οργάνωση των δημοσίων σχέσεων κατά τη λειτουργία και εκπλήρωση της αποστολής του Πανεπιστημίου καθώς επίσης και η μέριμνα για τον προγραμματισμό και την οργάνωση της προβολής στη δημοσιότητα της εκπαιδευτικής, επιστημονικής, ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας του Ιδρύματος.

Με μέριμνα επίσης του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνεται και πραγματοποιείται κάθε χρόνο κυρίως στους χώρους του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου ένας μεγάλος αριθμός εκδηλώσεων, επιστημονικών και πολιτιστικών, είτε με μοναδική ευθύνη οργάνωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών είτε σε συνδιοργάνωση με άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Επικοινωνία

Ιστοσελίδα Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα

Fax 210-368 9702

Τηλ. 210-368 9734

 

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του ΕKΠΑ αποσκοπεί στην ενεργό συμμετοχή του Ιδρύματος στη διαμόρφωση των εξελίξεων της Ευρωπαϊκής και διεθνούς εκπαίδευσης και πολιτισμού. Συμβάλλει θετικά στις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στα κέντρα λήψης αποφάσεων που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση και παράλληλα μεριμνά για την προβολή του υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού και πολιτισμικού έργου που επιτελείται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η επίτευξη των στόχων αυτών πραγματοποιείται με:
- τη δραστηριοποίηση στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+ και ειδικότερα στη δράση ΚΑ1 που αφορά την κινητικότητα (ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας, σύναψη διμερών συμφωνιών Erasmus+, συντονισμός ανταλλαγών φοιτητών και διδασκόντων, οικονομική διαχείριση της κινητικότητας και γενικότερη εποπτεία της υλοποίησης του προγράμματος)
- τη συμμετοχή σε άλλες δράσεις του προγράμματος Erasmus+
- τη σύναψη διεθνών διμερών συμφωνιών επιστημονικής συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις και δίκτυα Πανεπιστημίων και τη συμμετοχή στο πρόγραμμα SYLFF.

Επικοινωνία

Ιστοσελίδα Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων

Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα

Τηλ. 210-368 9713

Fax 210-368 9720

Τμήμα Μουσείων και Ιστορικών Αρχείων

Αρμοδιότητες

Σκοπός του Μουσείου αυτού, που εγκαινιάστηκε την άνοιξη του 1987 κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών για τα 150 χρόνια από την ίδρυσή του, αρχικά ήταν η περισυλλογή, διάσωση και παρουσίαση των ιστορικών ενθυμημάτων του Πανεπιστημίου.

Επικοινωνία

Ιστοσελίδα Τμήμα Μουσείων και Ιστορικών Αρχείων

Θόλου 5, Πλάκα, 105 56 Αθήνα

Τηλ. 210-368 9500


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Αρμοδιότητες

'Ολα τα θέματα που αφορούν τη σύνταξη, έκδοση και διάθεση κάθε είδους διδακτικών συγγραμμάτων, επιστημονικών δημοσιευμάτων ή άλλων βοηθημάτων, δημοσιευμάτων των διοικητικών υπηρεσιών καθώς και οποιονδήποτε άλλων δημοσιευμάτων του Πανεπιστημίου.

       Επικοινωνία
       Χρ. Λαδά 6, 6ος όροφος, 10561 Αθήνα
       Τηλ. 201- 368 9095

Τμήμα Διδακτικών Συγγραμμάτων

Αρμοδιότητες

Η μέριμνα για την έκδοση και διάθεση των κάθε είδους διδακτικών συγγραμμάτων και σημειώσεων του Πανεπιστημίου.

Επικοινωνία
Χρ. Λαδά 6, 6ος όροφος, 10561 Αθήνα
Τηλ. 210-368 9104, 210-3689116 - Fax 210-368 9091

Τμήμα Επιστημονικών Δημοσιευμάτων

Αρμοδιότητες

Η μέριμνα για τη σύνταξη, έκδοση και διάθεση της επιστημονικής επετηρίδας του Πανεπιστημίου, των επιστημονικών επετηρίδων των Σχολών και άλλων επιστημονικών εκδόσεων.

Τμήμα Δημοσιευμάτων της Διοίκησης

Αρμοδιότητες

Η μέριμνα για τη σύνταξη, έκδοση και διάθεση της διοικητικής επετηρίδας, των επισήμων λόγων, του οδηγού σπουδών και άλλων διοικητικής φύσεως δημοσιευμάτων του Ιδρύματος.

Επικοινωνία
Χρ. Λαδά 6, 6ος όροφος, 10561 Αθήνα
Τηλ. 210-368 9190, 9168, 9141, 9129, 9095  - Fax 210-368 9091

Τμήμα Τυπογραφείου

Αρμοδιότητες

Η έκδοση και εκτύπωση όλων των δημοσιευμάτων.

Επικοινωνία
Σταδίου 5, 1ος όροφος, 105 61 Αθήνα
Τηλ. 210.368.9374, Fax: 210.368.9433

Παν/πολη, Κτίριο Μαθηματικού (Ισόγειο), 157 84 Ιλίσια
Τηλ. 210 727 6440