Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Διοικητικές Υπηρεσίες » Γεν. Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρμοδιότητες

Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου, οι πιστώσεις, τα έσοδα, η εκκαθάριση των δαπανών, το λογιστήριο, η μισθοδοσία και το ταμείο.

Τμήμα Προϋπολογισμού

Αρμοδιότητες

Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, ιδίως δε:

 • Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την κατάρτιση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, ως και η μέριμνα για την έγκαιρη υποβολή του για έγκριση ή τροποποίηση.
 • Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή του.
 • Επιμέλεια και εισήγηση για την έγκριση των αιτούμενων δαπανών από τα αρμόδια όργανα και διεκπεραίωση των εγκριτικών αποφάσεων.
 • Επιμέλεια για την λήψη των μέτρων, που απαιτούνται για την έγκαιρη χρηματοδότηση του Ιδρύματος για την έγκριση διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων και προαγωγών του κάθε είδους προσωπικού του Πανεπιστημίου.
 • Εισήγηση για τη λήψη των μέτρων, που απαιτούνται για την έγκαιρη χρηματοδότηση του Ιδρύματος από το Κράτος και τους άλλους αρμόδιους φορείς, ως και η κίνηση των σχετικών διαδικασιών.

Επικοινωνία

Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα (5ος όροφος, γραφ.53)
Τηλ. 3689110 - Fax 3689100

Τμήμα Δαπανών

Αρμοδιότητες

 • Η παροχή πληροφοριών και οδηγιών σε όλα τα Πανεπιστημιακά παραρτήματα για την εκτέλεση των δαπανών, η εκκαθάριση, η ενταλματοποίηση κάθε είδους δαπάνης (εκτός μισθοδοσίας) του Τακτικού προϋπολογισμού, προϋπολογισμού Ιδίας περιουσίας και προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 • Η αποστολή ειδοποίησης στους υπολόγους για είσπραξη των ενταλμάτων.
 • Η τήρηση μητρώων υπολόγων.
 • Αιτήματα υπολόγων.
 • Η εκκαθάριση λογαριασμών.
 • Η τήρηση αρχείου δικαιολογητικών των ενταλμάτων.
 • Η επίσχεση αποδοχών των υπολόγων.
 • Η εκκαθάριση και ενταλματοποίηση δαπανών νοσηλείας.
 • Εισηγήσεις στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου για δαπάνες νοσηλείας και περιθάλψεως υπαλλήλων στο εξωτερικό.
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων κρατήσεων φόρου -  χαρτοσήμου.

Επικοινωνία

Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα (5ος όροφος, γραφ.54)
Τηλ. 3689105 - Fax 3689100

Τμήμα Λογιστηρίου

Αρμοδιότητες

 • Η μέριμνα για τη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων από τον αρμόδιο Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 • Η κατάρτιση και υποβολή στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου κατάστασης σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων.
 • Η τήρηση των λογαριασμών του Ιδρύματος, η κατάρτιση του ισολογισμού περιουσίας και χρηματικής διαχείρισης, ως και του απολογισμού εσόδων και εξόδων για κάθε οικονομικό έτος.
 • Η τήρηση του βιβλίου έγκρισης και εντολών πληρωμής, του βιβλίου ημερολογίου, ως και των λοιπών λογιστικών βιβλίων.
 • Επιμέλεια για τη νομική, ορθή και αιτιολογημένη καταχώρηση των συμψηφιστικών και λογιστικών εγγράφων στα σχετικά βιβλία.

Επικοινωνία

Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα (2ος όροφος, γραφ.22)
Τηλ. 3689060 - Fax 3689166

Τμήμα Μισθοδοσίας

Αρμοδιότητες

Η μισθοδοσία του κάθε είδους προσωπικού του Πανεπιστημίου, καθώς και η μηχανογραφική επεξεργασία και ανάλυση όλων των σχετικών στοιχείων και δεδομένων ιδίως δε:

 • Η επιμέλεια και εισήγηση για την έγκριση των δαπανών μισθοδοσίας από τα αρμόδια όργανα.
 • Μέριμνα για την εκκαθάριση και τον έλεγχο των αποδοχών
 • Μέριμνα για την ενημέρωση της υπηρεσίας μηχανογραφικών εφαρμογών μισθοδοσίας με τις μισθολογικές μεταβολές των μισθοδοτούμενων.
 • Έκδοση των μηχανογραφημένων μισθοδοτικών καταστάσεων και έλεγχος αυτών, ως και των χειρογράφων μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Τήρηση μισθοδοτικού μητρώου υπαλλήλων
 • Μέριμνα για την αποστολή στη μηχανογραφική υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος των στοιχείων που χρειάζονται (μαγνητικές ταινίες κλπ) για τη πίστωση των τρεχούμενων λογαριασμών των μισθοδοτούμενων.
 • Μέριμνα για την αποστολή των μισθοδοτικών καταστάσεων για το Ταμείο Πληρωμών Αθηνών και κατάθεση του χρηματικού προϊόντος σε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα.
 • Τήρηση αρχείου των εξοφληθέντων μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Ενημέρωση για την έκδοση νέων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων κλπ.
 • Αλληλογραφία για την επίλυση των διαφόρων μισθολογικού περιεχομένου προβλημάτων με τις υπηρεσίες του Ιδρύματος και γενικά τις υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.
 • Έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων μισθολογικού περιεχομένου και αλληλογραφία με το προσωπικό του Ιδρύματος σε αιτήματα μισθολογικών του θεμάτων.

Επικοινωνία

Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα (4ος όροφος)
Τηλ. 3689092 - Fax 3689093

Τμήμα Προμηθειών

Αρμοδιότητες

Η κατάρτιση των προγραμμάτων προμηθειών, η μέριμνα για την εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών, ως και η διαχείριση του κάθε είδους αναλώσιμου υλικού, ιδίως δε:

 • Η συγκέντρωση των υποβαλλόμενων αιτημάτων, η επεξεργασία και κατάρτιση των ετήσιων προγραμμάτων προμηθειών, ως και η υποβολή τους για έγκριση στις αρμόδιες αρχές.
 • Μέριμνα για την εκτέλεση των προγραμμάτων προμηθειών
 • Μέριμνα για την διενέργεια των διαγωνισμών προμηθειών, ως και τη σύνταξη, υπογραφή και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων
 • Μέριμνα για τον εκτελωνισμό των εφοδίων που εισάγονται από το εξωτερικό και τη χορήγηση δασμολογικών απαλλαγών.
 • Μέριμνα για τη μίσθωση ακινήτων.
 • Σύνταξη και υποβολή στις αρμόδιες αρχές απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση των προγραμμάτων προμηθειών.
 • Διαχείριση του κάθε είδους αναλώσιμου υλικού

Επικοινωνία

Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα (3ος όροφος, γραφ.32)
Τηλ. 3689065 - Fax 3689166

Ταμείο

Αρμοδιότητες

 • Ο έλεγχος πριν από την εξόφληση, των χρηματικών ενταλμάτων και των άλλων τίτλων πληρωμής, όσον αφορά το νόμιμο και το έγκυρο των εντελλομένων δαπανών.
 • Αποστολή στους δικαιούχους ειδοποιήσεων για το ποσό, που πρόκειται να εισπραχθεί, και έλεγχος των πιστοποιητικών και των λοιπών εγγράφων νομιμοποίησής της.
 • Έκδοση εγγράφων εντολών για την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων.
 • Σύνταξη κατάστασης για τις κρατήσεις που έγιναν υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, σχετικά με κάθε εξοφληθέντα τίτλο πληρωμής.
 • Μέριμνα για την απόδοση των κρατήσεων μέσα στις προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος, ως και για την αποστολή στα Ασφαλιστικά Ταμεία αντιγράφων των μισθοδοτικών και λοιπών καταστάσεων με σχετικά γραμμάτια καταβολής των υπέρ αυτών κρατήσεων από τα εντάλματα που έχουν εξοφληθεί.
 • Τήρηση του βιβλίου Ταμείου.
 • Διαφύλαξη των παραστατικών στοιχείων για τις εισπράξεις και τις πληρωμές και υποβολή αυτών στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.
 • Ενέργεια της είσπραξης των εσόδων και της πληρωμής των εξόδων του Πανεπιστημίου.
 • Σύνταξη της ημερήσιας κατάστασης των εισπράξεων και πληρωμών.
 • Αγορά και επικόλληση στα βιβλιάρια των μισθωτών των ενσήμων του Ι.Κ.Α και των λοιπών Ασφαλιστικών Οργανισμών.
 • Διασφάλιση των χρημάτων, των αξιών και των ενσήμων.

Επικοινωνία

Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα (2ος όροφος)
Τηλ. 3689054 - Fax 3689168

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Αρμοδιότητες

Η καταγραφή, αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Πανεπιστημίου, ως και του επιστημονικού εξοπλισμού.

Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας

Αρμοδιότητες

Η μέριμνα για την αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου, στην οποία περιλαμβάνονται και τα κατά τον Αστικό Κώδικα συστατικά, ιδίως δε:

 • Η μέριμνα για την εκκαθάριση των περιουσιών, που καταλείπονται στο Ίδρυμα με κληρονομιές, καταπιστεύματα, κληροδοσίες ή δωρεές χωρία να έχει ταχθεί ορισμένος σκοπός από τον διαθέτη ή δωρητή.
 • Παρακολούθηση των εκμισθώσεων ακινήτων που συνάπτονται από το Πανεπιστήμιο, ως και των ειδικών συμβάσεων για την εγκατάσταση πανεπιστημιακών μονάδων σε άλλα Ιδρύματα.
 • Η τήρηση κτηματολογίου και η καταγραφή, των λοιπών στοιχείων που αφορούν στην ιδιόκτητη ακίνητη περιουσία του Πανεπιστημίου.
 • Η συνεργασία με το ειδικό ΝΠΙΔ για την αξιόπιστη και διαχείριση της περιουσίας του ιδρύματος (Π.Δ. 150/96 -  A'112).

 

Επικοινωνία

Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα (1ος όροφος, γραφείο 17)
Τηλ. 3689043 - Fax 3689166

Τμήμα Επιστημονικoύ Εξοπλισμού

Αρμοδιότητες

Η μέριμνα για την καταγραφή, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του επιστημονικού εξοπλισμού των Τμημάτων και Σχολών του Πανεπιστημίου, όπως βιβλίων, οργάνων, μηχανημάτων, ιατρικών ή οδοντιατρικών συσκευών και εργαλείων.

Επικοινωνία

Χρ. Λαδά 6, 105 61 Αθήνα (1ος όροφος, γραφ. 16)
Τηλ. 3689072, 3689073, 3689074, 3689183, 3689218 - Fax 3689074

Τμήμα Λοιπής Κινητής Περιουσίας

Αρμοδιότητες

Η μέριμνα για την καταγραφή, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της λοιπής, εκτός του επιστημονικού εξοπλισμού, κινητής περιουσίας του Πανεπιστημίου, στην οποία περιλαμβάνονται και τα κατά τον Αστικό Κώδικα παραρτήματα, και ιδίως:

 • Η διαχείριση των αξιόγραφων και των λοιπών κινητών αξιών που ανήκουν στην ίδια περιουσία του Ιδρύματος.
 • Μέριμνα για την έγκαιρη, πλήρη καταγραφή, στο βιβλίο απογραφής, του υλικού που διαχειρίζονται οι υπηρεσίες του Ιδρύματος και το οποίο δεν υπόκειται σε ανάλυση.
 • Παρακολούθηση και διεκπεραίωση κάθε θέματος που αφορά την παραλαβή, διαχείριση, εκποίηση, καταστροφή αχρήστου και γενικά διακίνηση κάθε είδους υλικού των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Επικοινωνία

Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα (1ος όροφος, γραφ.15)
Τηλ. 3689069, 3689141, 3689247 - Fax 3689074

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Αρμοδιότητες

Η μέριμνα για την εκκαθάριση, αξιοποίηση και διαχείριση των περιουσιών, που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο για την εκπλήρωση ορισμένων σκοπών με κληρονομιές, καταπιστεύματα, κληροδοσίες, δωρεές ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ως και η οικονομική διαχείριση των περιουσιών αυτών για την εκπλήρωση των σκοπών, υπέρ των οποίων έχουν ταχθεί.

Τμήμα Εκκαθάρισης και Διαχείρισης Περιουσίας

Αρμοδιότητες

 • Η εξακρίβωση και απογραφή των περιουσιών που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο για την εκπλήρωση ορισμένων σκοπών με κληρονομιές, καταπιστεύματα, κληροδοσίες, δωρεές ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
 • Εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου για κάθε θέμα που ανάγεται στην αποδοχή ή αποποίηση των κληρονομιών, καταπιστευμάτων και κληροδοσιών, ως και στη σύναψη των συμβάσεων δωρεάς.
 • Μέριμνα για την έρευνα και τον έλεγχο των τίτλων κυριότητας των καταλειπόμενων περιουσιακών στοιχείων (κινητών και ακίνητων), για την έκδοση και μεταγραφή των πράξεων που απαιτούνται, για απόκτηση κυριότητας από το Πανεπιστήμιο, ως και τη λήψη συντηρητικών μέτρων.
 • Κατάρτιση του κτηματολογίου του Πανεπιστημίου και διαρκής ενημέρωση του για κάθε επερχόμενη μεταβολή.
 • Η εισήγηση για κάθε θέμα που ανάγεται στην αξιοποίηση των παραπάνω περιουσιών σύμφωνα με το σκοπό των διαθετών ή δωρητών, την κείμενη νομοθεσία και τις ειδικότερες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου.
 • Μέριμνα για την εκπόνηση οικονομικοτεχνικών μελετών για την επωφελέστερη αξιοποίηση των ως άνω περιουσιών και για την υποβολή των μελετών αυτών στα αρμόδια όργανα της διοίκησης του Ιδρύματος, μαζί με σχετικές εισηγήσεις.
 • Η διαχείριση των περιουσιών αυτών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου.
 • Μέριμνα για την έγκαιρη προκήρυξη των διαγωνισμών για την εκμίσθωση των ακινήτων, κατάρτιση και δημοσίευση των σχετικών διακηρύξεων, εισήγηση στα αρμόδια όργανα για την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος των διαγωνισμών, κατάρτιση και υπογραφή σε συνεργασία με τον αρμόδιο δικηγόρο των μισθωτηρίων συμβάσεων, τήρηση και διαρκής ενημέρωση του αρχείου φακέλων μισθωτών ακινήτων, επιδίωξη της αναπροσαρμογής των μισθωμάτων (εξωδίκως ή δικαστικώς).
 • Μέριμνα για τη πιστή τήρηση των όρων των μισθωτηρίων συμβάσεων από τους μισθωτές
 • Μέριμνα για την επισκευή και συντήρηση των ακινήτων
 • Διαχείριση των κινητών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου
 • Τήρηση του μητρώου αξιόγραφων και συνεχής ενημέρωση του με όλες τις μεταβολές
 • Μέριμνα για την άσκηση των δικαιωμάτων του Ιδρύματος σε περίπτωση χορήγησης νέων μετοχών από εταιρείες, των οποίων οι μετοχές έχουν περιέλθει στο Πανεπιστήμιο.
 • Παρακολούθηση των κληρώσεων των Ομολογιών.
 • Λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για τον εντοπισμό και την εξασφάλιση της νομής και κατοχής των καταλειπόμενων περιουσιακών στοιχείων.

Επικοινωνία

Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα (6ος όροφος, γραφ.65)
Τηλ. 3689130 - Fax 3689136

Τμήμα Λογιστικού

Αρμοδιότητες

 • Η κατάρτιση του προϋπολογισμού για κάθε ειδική ομάδα περιουσίας, που έχει περιέλθει στο Ίδρυμα για την εκπλήρωση ορισμένων σκοπών με κληρονομιά, καταπίστευμα, κληροδοσία, δωρεά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο η μέριμνα για την έγκαιρη υποβολή των προϋπολογισμό στα αρμόδια όργανα, η εισήγηση για τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις, ως και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών.
 • Η κατάρτιση του απολογισμού και ισολογισμού για κάθε μια από τις παραπάνω ειδικές ομάδες περιουσίας και η μέριμνα για την έγκαιρη υποβολή τους στα αρμόδια όργανα για την έγκριση
 • Επιμέλεια για την έγκριση των αιτούμενων πιστώσεων από τα αρμόδια όργανα
 • Παροχή βεβαιώσεων για την ύπαρξη πιστώσεων στους προϋπολογισμούς για την έγκριση διορισμού υποτρόφων
 • Μέριμνα για την έγκαιρη και νόμιμη ύπαρξη όλων των απαιτήσεων και δικαιωμάτων, που περιέχονται στις κληρονομιές, καταπιστεύματα, κληροδοσίες και δωρεές.
 • Εισήγηση στα αρμόδια όργανα για την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων, ως και για τη λήξη όλων των αναγκαίων μέτρων εναντίον των καθυστερούντων οφειλετών.
 • Μέριμνα για την πραγματοποίηση των κάθε είδους δαπανών από τις ειδικές αυτές ομάδες περιουσίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.
 • Εκκαθάριση των δαπανών και έλεγχος την πληρότητας και ορθότητας των σχετικών δικαιολογητικών.
 • Έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων.
 • Μέριμνα για την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων και την καταβολή των κρατήσεων υπέρ του δημοσίου και τρίτων μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από το νόμο.
 • Παρακολούθηση των φορολογικών υποχρεώσεων των κληρονομιών, κληροδοτημάτων, κληροδοσιών και δωρεών και τήρηση φορολογικών φακέλων.
 • Τήρηση του βιβλίου ημερολογίου και των λοιπών λογιστικών βιβλίων, ως και επιμέλεια για τη νόμιμη, ορθή και αιτιολογημένη καταχώρηση των συμψηφιστικών και λογιστικών εγγράφων.

Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων

Αρμοδιότητες

 • Η μέριμνα για την εκπλήρωση του σκοπού και την εκτέλεση των κληρονομιών, καταπιστευμάτων, κληροδοσιών και δωρεών.
 • Eισήγηση για την επωφελέστερη αξιοποίηση ή διάθεση των παραπάνω ειδικών ομάδων περιουσίας, όταν δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η βούληση του διαθέτει ή δωρητή.
 • Προκήρυξη και διενέργεια διαγωνισμών για τη χορήγηση υποτροφιών και βραβείων.
 • Έλεγχος της προόδου των υποτρόφων σε συνεργασία με τα Τμήματα των Σχολών του Πανεπιστημίου και τους αρμόδιους Καθηγητές.
 • Σύνταξη καταστάσεων και τήρηση βιβλίου υποτρόφων.
 • Σύνταξη ετήσια έκθεσης για το έργο της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων
 • Κατάρτιση στατιστικών ή άλλων πινάκων και μελετών για την πορεία της εκτέλεσης του σκοπού των κληρονομιών, κληροδοσιών, καταπιστευμάτων και δωρεών.

Επικοινωνία

Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα (6ος όροφος, γραφ.67)
Τηλ. 3689131