Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Διοικητικές Υπηρεσίες » Γεν. Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρμοδιότητες

Η διοικητική υποστήριξη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και των προγραμμάτων επιστημονικής έρευνας.

Tμήμα Σπουδών

Αρμοδιότητες

H διοικητική υποστήριξη όλων των ακαδημαϊκών τμημάτων του ιδρύματος για την εφαρμογή των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών και ιδίως:

 • Η μέριμνα για την συγκέντρωση των προγραμμάτων σπουδών όλων των τμημάτων και η παρακολούθηση κάθε τροποποίησής τους.
 • Η μέριμνα για την έγκαιρη ετοιμασία της ύλης του οδηγού σπουδών σε συνεργασία με τις Γραμματείες των τμημάτων και τη Διεύθυνση Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων για την παρακολούθηση και προώθηση των φοιτητικών διευκολύνσεων (διανομή συγγραμμάτων, σημειώσεων, φοιτητικών δανείων).
 • Η μελέτη εκπαιδευτικών συστημάτων και προγραμμάτων διδασκαλίας άλλων κρατών, η εξαγωγή πορισμάτων και η υποβολή σχετικών προτάσεων.
 • Ο συντονισμός των διαδικασιών που αφορούν τις εγγραφές, μετεγγραφές και εξετάσεις των φοιτητών ως και η επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν.
 • Η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την έκδοση πιστοποιητικών φοιτητικής κατάστασης ως και για την απονομή πτυχίων και λοιπών τίτλων.
 • Ο συντονισμός των διαδικασιών για τον έλεγχο των δικαιολογητικών εγγραφής και η μέριμνα για την εγγραφή των αλλοδαπών υποψηφίων φοιτητών ως και η μελέτη και η έρευνα των προβλημάτων φοίτησής τους.

Επικοινωνία
Τμήμα Σπουδών
Ιπποκράτους 15, 10679 Αθήνα (3ος όροφος)
Τηλ. 210-368 8242, 210- 368 8254 - Fax 210-368 8273
Email: dir-education[at]admin.uoa[dot]gr

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας
Αρμοδιότητες

Η διοικητική υποστήριξη για την οργάνωση και λειτουργία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και Προγραμμάτων Επιστημονικής Έρευνας και ιδίως:

 • Η μέριμνα για την κατάρτιση και δημοσιοποίηση των προγραμμάτων διδασκαλίας και εξετάσεων μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Η μελέτη των συστημάτων και των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και άλλων κρατών.
 • Η μέριμνα για όλα τα θέματα των προγραμμάτων έρευνας που διενεργούνται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΠ και άλλους ειδικούς επιστήμονες - ερευνητές.

       Επικοινωνία
       Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας
       Ιπποκράτους 15, 10679 Αθήνα (3ος όροφος)
       Τηλ. 210-368 8212 - Fax 210 368 8273
       Email: dir-education[at]admin.uoa[dot]gr

 Γραφείο Επικύρωσης εγγράφων για χρήση εξωτερικού

  Αρμοδιότητες

Επικύρωση πιστοποιητικών χρήσης εξωτερικού που εκδίδονται από τις Σχολές/Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Επικοινωνία

Χρήστου Λαδά 6 105 61 Αθήνα (1ος όροφος γραφείο 19)

Τηλ. 2103689180 2103689182

Email:smoysidis@uoa.gr

eanastasiou[at]uoa[dot]gr

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αρμοδιότητες

Τα θέματα σχεδιασμού σ' όλη την έκταση του ιδρύματος, τα θέματα οργάνωσης όλων των υπηρεσιών και μονάδων και τα θέματα συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων.

Τμήμα Σχεδιασμού και Οργάνωσης

Αρμοδιότητες

Η υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση παντός είδους προβλημάτων, που αφορούν την ανάπτυξη του ιδρύματος σε συνεργασία με τις επιμέρους αρμόδιες υπηρεσίες και τους λοιπούς φορείς ιδίως σε θέματα:

 • Χωροταξικού σχεδιασμού των υπηρεσιών του Ιδρύματος
 • Οργάνωσης των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων με την ίδρυση - μετονομασία - κατάρτιση νέων σχολών, τμημάτων, τομέων, εργαστηρίων κλινικών και λοιπών εκπαιδευτικών παραρτημάτων.
 • Εκτίμησης των αναγκών του Ιδρύματος σε μέσα και προσωπικό κάθε κατηγορίας και με οποιαδήποτε σχέση.
 • Διοικητικής Κωδικοποίησης της νομοθεσίας και τις νομολογίας που διέπει την εν γένει λειτουργία του ιδρύματος.

Επικοινωνία

Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα (1ος όροφος, γρ. 17)
Tηλ. 210 368 9240, 9238, 9112, 9217
Fax 210 368 9230

Τμήμα Τεκμηρίωσης

Αρμοδιότητες

Η μέριμνα για την συγκέντρωση, ταξινόμηση και ανάλυση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους φοιτητές, το πάσης φύσεως προσωπικό, τα οικονομικά μεγέθη, τον εξοπλισμό και τα ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος, την συστηματική συλλογή των στοιχείων αυτών σε συνεργασία με τις καθ' ύλη αρμόδιες υπηρεσίες και την συγκρότηση και ενημέρωση αρχείου στατιστικών στοιχείων.

Επικοινωνία

Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα (1ος όροφος, γρ. 17)
Τηλ. 210 368 9240, 9238, 9112, 9217
Fax 210 368 9230ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Αρμοδιότητες

Η εξυπηρέτηση των γενικών διδακτικών, επιστημονικών και ερευνητικών υπολογιστικών αναγκών του Ιδρύματος και η μηχανογραφική εξυπηρέτηση των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του.

Η Διεύθυνση είναι αποκλειστικά αρμόδια και υπεύθυνη για τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση του συγκροτήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή (κεντρικό σύστημα και δορυφορικό) με την καλή λειτουργία του και τη παρεχόμενη υποστήριξη για την ικανοποιητική χρήση του.

Τμήμα Κεντρικού Η/Υ (Υπολογιστικό Κέντρο-Υ/Κ)

Αρμοδιότητες

Είναι υπεύθυνο για την εν γένει καλή λειτουργία των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων του Ιδρύματος και τη κάλυψη των μεγάλων υπολογιστικών αναγκων των μελών του Πανεπιστημίου. Πιο αναλυτικά είναι αρμόδιο για:

 • Τη διαχείριση και καλή λειτουργία των υπολογιστών (κεντρικών συστημάτων και μικρότερων μηχανών)
 • Τη διαρκή συντήρηση των μηχανημάτων (υπολογιστών και λοιπού υποστηρικτικού εξοπλισμού)
 • Την εγκατάσταση, διαχείριση και διανομή των απαραίτητων προϊόντων λογισμικού
 • Τη τεχνική υποστήριξη των χρηστών στην αξιοποίηση των μηχανών και των προϊόντων του Υ/Κ
 • Την εκπαίδευση των χρηστών στα νέα προϊόντα υλικού και λογισμικού.

Επικοινωνία

Υπολογιστικό Κέντρο (Υ/Κ) - Κτήριο Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ιλίσια
Τηλ. 210 727 5620-9 - Fax 210 727 5633 - e-mail: staff[at]cc.uoa[dot]gr

Τμήμα Μηχανογράφησης

Αρμοδιότητες

Είναι αρμόδιο και υπεύθυνο για τη μηχανογραφική υποστήριξη των διοικητικής φύσης εργασιών του Ιδρύματος (Διοικητικών, Οικονομικών, Φοιτητικών - Γραμματειών, Βιβλιοθηκών κ.λ.π.).

 • Έχει τη φροντίδα για τη συνεχή βελτίωση της μηχανογραφικής υποστήριξης και την κάλυψη των λοιπών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου με την ανάπτυξη νέων εφαρμογών.
 • Προπαρασκευάζει τα απαιτούμενα στοιχεία, εκτελεί και συντηρεί τις τρέχουσες μηχανογραφικές εφαρμογές.
 • Εκπονεί προτάσεις για νέο μηχανογραφικό εξοπλισμό.
 • Μελετά, σχεδιάζει και υλοποιεί νέες εφαρμογές.
 • Παραλαμβάνει προϊόντα και σχετικές τεκμηριώσεις εφαρμογών που αναπτύσσονται εκτός Πανεπιστημίου.
 • Ενημερώνει και εκπαιδεύει τους χρήστες των διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Επικοινωνία

Τμήμα Μηχανογράφησης
Πανεπιστημιούπολη, Κτήριο Μαθηματικού (Ισόγειο), 157 84 Ιλίσια
Τηλ. 210-727 6451, 210-727 6413 - Fax 210-727 6444