Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Διοικητικές Υπηρεσίες » Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Αρμοδιότητες

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με απόφαση της Συγκλήτου την 10.11.83. Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 432/81, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από την Κοινή Διυπουργική Απόφαση ΚΑ/679 (ΦΕΚ 826 B'/10.9.96).

Σκοπός ίδρυσής του είναι η διάθεση και η διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών απαραίτητων για τις ανάγκες των έργων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει.

Τα έργα εκτελούνται ή παρέχονται από τα μέλη ΔΕΠ, τους φοιτητές και το λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος ή/και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων. Αφορούν κατά κύριο λόγο στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση, καθώς και στην ανάπτυξη και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει το Ίδρυμα.

Επίσης, ο Ειδικός Λογαριασμός αναλαμβάνει προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργα για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, καθώς και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή.

Επικοινωνία

Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια και Χρήστου Λαδά 6, 7ος όροφος, Αθήνα

Θέση στο Χάρτη

Ιστοσελίδα