Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Διεθνείς Σχέσεις

Διεθνείς Σχέσεις

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών παρουσιάζει στη διάρκεια της μακράς διαδρομής του σημαντικό έργο με αξιόλογα αποτελέσματα στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας με διακεκριμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Στόχος της διεθνούς δραστηριότητας του Ιδρύματος είναι η διεθνής προβολή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, η προσέλκυση επιστημόνων κύρους, η ανταλλαγή φοιτητών και καθηγητών, η προώθηση των επιστημονικών επιτευγμάτων, η διεθνής δικτύωση, η ανάπτυξη και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει στους τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας και της διοίκησης.

Η ένταξη του Πανεπιστημίου Αθηνών στα συνεχώς εξελισσόμενα δεδομένα της ανώτατης εκπαίδευσης διεθνώς υλοποιείται με τη σύναψη συμφωνιών επιστημονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, την συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα, την ανταλλαγή μεγάλου αριθμού φοιτητών, διδασκόντων και ερευνητών καθώς και με την ενεργό συμμετοχή σε διεθνείς Οργανισμούς, Ενώσεις και Δίκτυα Πανεπιστημίων.

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Διεθνούς Πανεπιστημιακής Κοινότητας σε συνεργασία με την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος.

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων