Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Αποστολή, Πολιτικές και Δημοσιεύματα » Πολιτική για το Περιβάλλον

Πολιτική για το Περιβάλλον

Tο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο της δραστηριότητας του, εκπαιδευτικής και ερευνητικής, έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στα θέματα που αφορούν στο περιβάλλον και στην προστασία του.

Τα προγράμματα σπουδών πολλών τμημάτων του ΕΚΠΑ περιλαμβάνουν  μαθήματα σχετικά με το περιβάλλον, τα οποία άπτονται όλων των γνωστικών αντικειμένων και επιστημονικών πεδίων (Δίκαιο περιβάλλοντος, οικονομική του περιβάλλοντος, θεολογική οικολογία κτλ).

Όσον αφορά στον τομέα της έρευνας, το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει να παρουσιάσει και εκεί πολύ σημαντικό έργο, καθώς πολλά μέλη ΔΕΠ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων, τους συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, πρόληψης περιβαλλοντικών καταστροφών, αλλά και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, όπου αυτό είναι εφικτό.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών πολλαπλασιάζοντας τις παρεμβάσεις του σχετικά με το περιβάλλον, προέβη στη σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος, η οποία θα συντονίζει όλες τις δράσεις που αφορούν στην βελτίωση του περιβάλλοντος του πανεπιστημίου.

Η Επιτροπή πέραν της δραστηριότητας της στο εσωτερικό του ιδρύματος, παρεμβαίνει και σε θέματα περιβαλλοντικής επικαιρότητας με επερωτήσεις στις αρμόδιες αρχές. Στο πλαίσιο αυτό η εφημερίδα του ιδρύματος «Καποδιστριακό» θα αναφέρεται συστηματικά σε ένα θέμα επικαιρότητας, το οποίο σχετίζεται με το περιβάλλον και θα παρουσιάζει τις τυχόν δράσεις του Πανεπιστημίου, αλλά και επιστημονικές προσεγγίσεις σχετικά με την δυνατότητα εξεύρεσης λύσεων ή αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν.

Στόχος είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μελών ΔΕΠ, των φοιτητών και των εργαζομένων του Πανεπιστημίου, ώστε να καταστούν προπομποί στην προσπάθεια, την οποία πρέπει να καταβάλει η ελληνική κοινωνία για την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Σε ένα επόμενο στάδιο όλες αυτές οι δραστηριότητες θα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου με στόχο την ενημέρωση της κοινής γνώμης για την σημαντική συμβολή του ιδρύματός μας στην προστασία του περιβάλλοντος.