Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Ανθρώπινο Δυναμικό » ΕΕΔΙΠ

Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)

Τα μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού επιτελούν ειδικό ή και εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στο ΑΕΙ και διακρίνονται σε δύο κλάδους.

Οι δύο κλάδοι έχουν ως εξής

  1. Ο κλάδος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (κλάδος Ι) τα μέλη του οποίου επιτελούν ειδικό διδακτικό έργο, που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη θεωρητική ή εφαρμοσμένη διδασκαλία των αντικειμένων των ξένων γλωσσών, της ελληνικής γλώσσας (διδασκομένης ως ξένης), του σχεδίου, των καλών τεχνών, των εφαρμοσμένων τεχνών, της μουσικής, του θεάτρου, του χορού, της ρυθμικής αγωγής και της φυσικής αγωγής.

  2. Ο κλάδος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (κλάδος ΙΙ) τα μέλη του οποίου επιτελούν εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών.

Αρμόδιο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα μέλη ΕΕΔΙΠ είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή η Γενική Συνέλευση της Σχολής ή η Σύγκλητος, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκουν.

Τα μέλη ΕΕΔΙΠ εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.