Κεντρική σελίδα » Φοιτητές » Εκπαιδευτικά Θέματα » Κατατάξεις πτυχιούχων - Μετεγγραφές - Μεταφορά Θέσης

Κατατάξεις πτυχιούχων - Μετεγγραφές - Μεταφορά Θέσης

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ανώτερων σχολών αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και άλλων Υπουργείων, καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων, έχουν δικαίωμα κατάταξης σε Τμήματα Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν. 3404/05 και Υ.Α. Φ2/121871/Β3/3.11.05) και απαλλαγής μαθημάτων - Υ.Α. Φ2/63260/Β3/15.6.07 (ΦΕΚ 1069 τ. Β΄).

Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4218/2013 (Α'268), η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α’ 260) έχει τροποποιηθεί ως εξής: Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. Πέραν του ανωτέρω ποσοστού, κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό ποσοστό 3% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.

Ως εκ τούτου, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, ο αριθμός των κατατασσόμενων φοιτητών θα ορισθεί σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ.253.1/79791/Β6/11-06-2013 (ΦΕΚ 1418/Β').

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 80, παρ. 10 του Ν. 4009/11, σε όσους παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου, δε χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικών συγγραμμάτων.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Με το Ν. 3966/2011 (άρθρο 60) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ οι μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ

Δικαίωμα μεταφοράς θέσης εισαγωγής σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν οι επιτυχόντες που έχουν εισαχθεί είτε με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄ και Ομάδας Β΄, Μαΐου - Ιουνίου των σχολικών ετών 2009−2010, 2010−2011, 2011−2012 και 2012−2013, είτε με τη χρήση της βεβαίωσης πρόσβασης των δύο προηγούμενων της εισαγωγής τους ετών, κατά τα σχολικά έτη 2009−2010, 2010−2011, 2011−2012 και 2012−2013. Οι επιτυχόντες των σχολικών ετών 2009−2010 και 2010−2011 δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής της Σχολής ή του Τμήματος που είναι ήδη εγγεγραμμένοι. Οι επιτυχόντες των σχολικών ετών 2011−2012 και 2012−2013 δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους ανεξάρτητα εάν έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στη Σχολή ή το Τμήμα που εισήχθησαν.

Για τον τρόπο μεταφοράς θέσης, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις βλ. ΦΕΚ 802 τ. Β΄/2013, (Υ.Α. Φ1/43814/Β3/1.4.2013 και ΦΕΚ 3030 τ. Β'/2013 (Υ.Α Φ1/182016/Β3).