Κεντρική σελίδα » Επικοινωνία και Πρόσβαση » Διοικητικές Υπηρεσίες » Γενική Διεύθυνση Περιουσίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Περιουσίας & Οικονομικών

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού
Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα (5ος όροφος, γραφ.53)
Τηλ. 3689110 - Fax 3689100

Τμήμα Δαπανών
Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα (5ος όροφος, γραφ.54)
Τηλ. 3689105 - Fax 3689100

Τμήμα Λογιστηρίου
Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα (2ος όροφος, γραφ.22)
Τηλ. 3689060 - Fax 3689166

Τμήμα Μισθοδοσίας
Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα (4ος όροφος)
Τηλ. 3689092 - Fax 3689093

Τμήμα Προμηθειών
Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα (3ος όροφος, γραφ.32)
Τηλ. 3689065 - Fax 3689166

Ταμείο
Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα (2ος όροφος)
Τηλ. 3689054 - Fax 3689168

Δ/νση Περιουσίας

Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας
Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα (1ος όροφος, γραφείο 17)
Τηλ. 3689043 - Fax 3689166

Τμήμα Επιστημονικoύ Εξοπλισμού
Χρ. Λαδά 6, 105 61 Αθήνα (1ος όροφος, γραφ. 16)
Τηλ. 3689072, 3689073, 3689074, 3689183 - Fax 3689074

Τμήμα Λοιπής Κινητής Περιουσίας
Χρ. Λαδά 8, 10761 Αθήνα (4ος όροφος, γραφ.27)
Τηλ. 3709043 - Fax 3709166

Δ/νση Κληροδοτημάτων
Τμήμα Εκκαθάρισης & Διαχείρισης Περιουσίας
Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα (6ος όροφος, γραφ.65)
Τηλ. 3689130 - Fax 3689136

Τμήμα Υποτροφιών & Βραβείων
Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα (6ος όροφος, γραφ.67)
Τηλ. 3689131