Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών

23-11-2017 Διακ 11/2017: Προμήθεια και αποθήκευση υγρού Αζώτου και προμήθεια υγρού Ηλίου

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών : 27/11/2017, ώρα 10:00 πμ

Ημερομηνία Διενέργειας : 27/11/2017, ώρα 14:00 μ.μ


22-11-2017 Διακήρυξη 6/2017 Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία προσφορών : Δευτέρα 27/11/2017, ώρα 13:30 μμ

ΝΕΑ Ημερομηνία Διενέργειας : Παρασκευή 01/12/2017, ώρα 10:00 π.μ


20-11-2017 Διακήρυξη 7/2017 Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:30 μ.μ

ΝΕΑ ημερομηνία διενέργειας : Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ


15-11-2017 Διακ 10/2017: Προμήθεια αντιδραστηρίων για τις ανάγκες των τμημάτων του ΕΚΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27.11.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00.

 


14-11-2017 Διακ 9/2017 Προμήθεια Αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες Εργαστηρίων Τμημάτων του ΕΚΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21.11.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα δέκα (10.00) π.μ.

 


10-11-2017 Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ

συνολικού προϋπολογισμού 73.572,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 59.980,00 € χωρίς ΦΠΑ

Κριτήριο Αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

μόνο βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών...


05-07-2017 Πρόσκληση συνοπτικού διαγωνισμού "Προμήθεια βιβλίων Άτλας βασικών ιατρικών επιστημών Ι"

"Ανατομία για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των προπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ."

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17.07.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30.


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 135