Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τεχνικής Υπηρεσίας

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τεχνικής Υπηρεσίας

02-02-2018 Αριθμός Διακήρυξης:PR_10888_0012018

Το Ε.Κ.Π.Α. διακηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:"Προληπτική συντήρηση του δικτύου φυσικού αερίου της Πανεπιστημιούπολης για δύο χρόνια" , Α.Μ.10888


23-01-2018 6η Ανακοίνωση για το διαγωνισμό:PR_10812_E112017

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ), αναρτήθηκε το ΤΕΥΔ με την ονομασία 10812_ΤΕΥΔ_ΟΡΘΟ, το οποίο περιλαμβάνει και το άρθρο 22.Α2.α της διακήρυξης και το οποίο πρέπει να συμπληρώσετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας.


22-01-2018 Αριθμός Διακήρυξης: PR_10922_Π22017

Το ΕΚΠΑ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων για την αναβάθμιση των εργαστηρίων του Τμήματος Φυσικής», (Α.Μ.10922).


19-01-2018 5η Ανακοίνωση για το διαγωνισμό PR_10812_E112017

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στο σύστημα Τεχνικές Προδιαγραφές Η/Μ


16-01-2018 4η Ανακοίνωση για το διαγωνισμό:PR_10812_E112017

Σας ενημερώνουμε ότι στον Προϋπολογισμό και στο Τιμολόγιο Μελέτης του έργου, στο άρθρο με Α.Τ. Δ.7.05 εκ παραδρομής αναρτήθηκε " .....κατηγορίας 6...." αντί του ορθού ".......κατηγορίας 6α......".

Επίσης στο άρθρο με Α.Τ....


12-01-2018 3η Ανακοίνωση για το διαγωνισμό:PR_10812_E112017

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στο σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ) σχέδια Η/Μ.


10-01-2018 2η Ανακοίνωση για το διαγωνισμό PR_10918_0072012

Επίσκεψη στο κτίριο Θεμιστοκλέους 6 & Γαμβέτα


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 183