Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πανεπιστημιακής Λέσχης » Προβολή Διαγωνισμού Πανεπιστημιακής Λέσχης

Προβολή Διαγωνισμού Πανεπιστημιακής Λέσχης

18.12.2015

Διακήρυξη Νο 1/2015 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10/2/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 15:00

Διακήρυξη Νο 1/2015 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών για την  εκμετάλλευση: 1) του εστιατορίου στη Φιλοσοφική Σχολή, για τη σίτιση των φοιτητών των Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών της Πανεπιστημιούπολης , 2) του εστιατορίου στα Ιατρικά Εργαστήρια στο Γουδί για τη σίτιση των φοιτητών της Σχολής Επιστημών Υγείας  του Πανεπιστημίου Αθηνών 3) του εστιατορίου στη Δάφνη για τη σίτιση των φοιτητών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών και 4) της λειτουργίας εστιατορίου στο κέντρο της Αθήνας, για τη σίτιση των φοιτητών των Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών στο κέντρο της Αθήνας.

Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού (Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών): Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στις 16/2/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα Ελλάδος 11:00

Αν η αποσφράγιση των προσφορών δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του Διαγωνισμού για τυχόν απρόβλεπτο γεγονός (π.χ. βλάβη στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., απεργία, έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι κ.λ.π.), αυτή θα αναβληθεί για τις 18/2/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00    

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10/2/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 15:00