Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πανεπιστημιακής Λέσχης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πανεπιστημιακής Λέσχης

18-12-2015 Διακήρυξη Νο 1/2015 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10/2/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 15:00


27-05-2014 Αρ. Διακ.1/2014 Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού

Για την εκμετάλλευση εστιατορίων του ΕΚΠΑ


08-06-2010 Αρ. Διακ.1/2010 Τροποποίηση του Διαγωνισμού για την εκμετάλλευση εστιατορίων του ΕΚΠΑ

Τροποποίηση στο άρθρο 8, σελ.17 (Φάκελος Γ με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά")


04-06-2010 Αρ. Διακ. 1/2010 Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκμετάλλευση εστιατορίων του ΕΚΠΑ

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: Τρίτη 13/07/2010 και ώρα: 11.00

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Προσφορών: ώρα 11:00 της 13/07/2010