Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιουσίας » Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

11.10.2017

Διακ 6/2017 Δημ. Πλειοδ. Δημοπρασία για την εκμίσθωση Ισογείου Καταστήματος (Ευριπίδου 14) κληρ. Αν. Παπαδάκη

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: μέχρι και 07/11/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας δημοπρασίας: 07/11/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου κοινωφελούς περιουσίας

 

Είδος Ακινήτου: Επαγγελματική Στέγη, το υπ’ αρ. Ι3 ισόγειο κατάστημα με το υπ’ αρ. Ιγ υπόγειο,

  στο ακίνητο επί της οδού κληρονομίας Α. Παπαδάκη, έτους κατασκευής 1967

Όροφος:          ισόγειο κατάστημα με υπόγειο

Επιφάνεια:        το υπ’ αρ. Ι3 ισόγειο κατάστημα με το υπ’ αρ. Ιγ υπόγειο επιφανείας 27,50 τ.μ και  27,18τ.μ. αντίστοιχα 

Διεύθυνση:       Ευριπίδου 14,                

Περιοχή:          Αθήνα

Δήμος:            Αθηναίων

Επωνυμία Κοινωφελούς Περιουσίας: Κληρονομία Α. Παπαδάκη

Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επικοινωνία :Τηλ. 210 368 9127, 9130,  Fax. 210 368 9136,

                  email: akinitaklir[at]uoa[dot]gr                 

                  Διεύθυνση Κληροδοτημάτων Πανεπιστήμιου Αθηνών,

                  Τμήμα Εκκαθάρισης & Διαχείρισης,  Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, ΤΚ. 106 51

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 24 του Ν.4182/2013 και την από 6.7.2017 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως φορέας διαχείρισης της κοινωφελούς περιουσίας, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την υπ’ αρ. 6/2017 δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης του ανωτέρω ακινήτου ως επαγγελματική στέγη.

 

Ειδικότεροι όροι:

 

 1. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα ευρώ (440€) για επαγγελματική στέγη, πλέον χαρτοσήμου, που θα βαρύνει το μισθωτή.
 2. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ.10 του αρ.24 του Ν.4182/2013, σε συνδυασμό με το αρ.13 του Ν.4242/2014.
 3. Η χρήση του μισθίου προορίζεται για επαγγελματική στέγη, σύμφωνα με τις χρήσεις που ορίζονται στον κανονισμό της πολυκατοικίας.
 4. Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνηθεί η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους.
 5. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί ισχύει για ένα (1) χρόνο και αναπροσαρμόζεται ετησίως υπολογιζόμενο προσθετικώς στο μηνιαίο μίσθωμα του προηγούμενου έτους με αύξηση ίση με το ύψος του Δ.Τ.Κ., όπως αυτός υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, πλέον δύο (2) ποσοστιαίων μονάδων ως επαγγελματική στέγη.
  Στην περίπτωση που το μίσθωμα, μετά την κατά το ανωτέρω τρόπο υπολογιζόμενη  αναπροσαρμογή, είναι μικρότερο από το καταβληθέν μίσθωμα, δεν αναπροσαρμόζεται για το έτος αυτό και θα παραμένει σταθερό.
 6. Με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης ο μισθωτής οφείλει να έχει καταθέσει και να προσκομίσει, την ίδια ημέρα της υπογραφής, χρηματική εγγύηση ίση προς τρία (3) μηνιαία μισθώματα στο  λογαριασμό όψεως που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για τη συγκεκριμένη κοινωφελή περιουσία που διαχειρίζεται το ΕΚΠΑ.
 7. Εάν ο πλειοδότης υποψήφιος μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, του επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, σύμφωνα με την παρ.9 του αρ.24 του Ν.4182/2013.
 8. Ο υποψήφιος μισθωτής έχει πλήρη γνώση του υπό μίσθωση ακινήτου, την κατάσταση του οποίου αποδέχεται πλήρως.
 9. Οι γενικοί και οι ειδικοί όροι για την δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης του ακινήτου αναγράφονται στην υπ’αρ.6/2017 διακήρυξη
 10. Η τεχνική μελέτη και οι εργασίες επισκευής και ανακαίνισης του μισθίου, να πραγματοποιηθούν με δαπάνες και ευθύνη του μισθωτή, ύστερα από έγκριση και υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.
 11. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εγγράφως κλειστό φάκελο προσφοράς με στοιχεία και δικαιολογητικά και την εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τη υπ’ αρ. 6/2017

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν επιπλέον στοιχεία (φωτογραφίες κλπ) για το κατάστημα στην ιστοσελίδα της Χρυσής Ευκαιρίας και συγκεκριμένα :

http://www.xe.gr/property/enoikiaseis|epaggelmatikoi-xoroi|syntagma-kentro|416809532.html

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 07/11/2017 και ώρα 12 π.μ., ημέρα Τρίτη, αναγράφεται στην υπ’ αρ. 6/2017 διακήρυξη, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής που θα συνεδριάσει στα ευρισκόμενα στην Αθήνα  γραφεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών (οδός Χρ. Λαδά 6,Αθήνα 6ος όροφος, γραφ. 65).

 

Προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, όπως ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνα, διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμό δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ και σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. 6/2017 διακήρυξης,  θα αποστέλλονται, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου, εγγράφως ή ταχυδρομικά, για τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και  μέχρι την 07/11/2017, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10 π.μ., που αναγράφεται στην υπ’ αρ. 6/2017 διακήρυξη  στην ταχυδρομική διεύθυνση του Φορέα Διαχείρισης:

 

Πανεπιστημίου 30, Αθήνα, ΤΚ 106 79

Διεύθυνση Κληροδοτημάτων Πανεπιστήμιου Αθηνών

Τμήμα Α ‘Εκκαθάρισης και Διαχείρισης Περιουσίας

Προσφορά για την  υπ’ αρ. 6/2017  Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία

εκμίσθωσης ακινήτου κληρονομίας Αν. Παπαδάκη

(Ώρες λειτουργίας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου: 8.00 – 15.00)

 

 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

Νικόλαος Θ. Μυλωνάς