Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιουσίας » Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

03.05.2017

Διακ 2/2017 Δημ. Πλειοδ. Δημοπρασία για την εκμίσθωση 5 ισογείων καταστημάτων Ιπποκράτους 15

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : μέχρι και 30/5/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας δημοπρασίας: 30/5/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτων  κοινωφελούς περιουσίας.

 

Είδος Ακινήτου: Πέντε ξεχωριστά(5) Ισόγεια Καταστήματα, σε κτήριο χαρακτηρισμένο διατηρητέο και έργο τέχνης έτος κατασκευής 1931, στην Αθήνα

1.

Κατάστημα Νο 2

Ισόγειο 45 τ.μ. με Υπόγειο 43 τ.μ. και εξώστη 42 τ.μ.

2.

Κατάστημα Νο 3

Ισόγειο 27,60 τ.μ. με Υπόγειο 16 τ.μ. και εξώστη 24,40 τ.μ.

3.

Κατάστημα Νο 4

Ισόγειο 27,50 τ.μ. με Υπόγειο 16 τ.μ. και εξώστη 23,50 τ.μ.

4.

Κατάστημα Νο 5

Ισόγειο 27,50 τ.μ. με Υπόγειο 23 τ.μ. και εξώστη 22,50 τ.μ.

6.

Κατάστημα Νο 10

Ισόγειο 32,50 τ.μ. με Υπόγειο 16,50 τ.μ. και εξώστη 35 τ.μ.

 

Επωνυμία Κοινωφελούς Περιουσίας: Κληρονομία Αντ. Παπαδάκη

Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επικοινωνία :Τηλ. 210 368 9127, 9130,  Fax. 210 368 9136,

                    email: akinitaklir[at]uoa[dot]gr

                    Διεύθυνση Κληροδοτημάτων Πανεπιστήμιου Αθηνών,

                    Τμήμα Εκκαθάρισης & Διαχείρισης,  Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, ΤΚ. 106 51

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 22.9.2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως φορέας διαχείρισης της κοινωφελούς περιουσίας, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την υπ. αριθ. 2/2017 δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του ανωτέρω καταστήματος, για εμπορική χρήση.

 

Ειδικότεροι όροι:

 

  1. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται για κάθε κατάστημα:

 

1.

Κατάστημα Νο 2

Ισόγειο 45 τ.μ. με Υπόγειο 43 τ.μ. και πατάρι 42 τ.μ.

650€

2.

Κατάστημα Νο 3

Ισόγειο 27,60 τ.μ. με Υπόγειο 16 τ.μ. και πατάρι 24,40 τ.μ.

400€

3.

Κατάστημα Νο 4

Ισόγειο 27,50 τ.μ. με Υπόγειο 16 τ.μ. και πατάρι 23,50 τ.μ.

400€

4.

Κατάστημα Νο 5

Ισόγειο 27,50 τ.μ. με Υπόγειο 23 τ.μ. και πατάρι 22,50 τ.μ.

400€

6.

Κατάστημα Νο 10

Ισόγειο 32,50 τ.μ. με Υπόγειο 16,50 τ.μ. και πατάρι 35 τ.μ.

485€

 

, για επαγγελματική στέγη, πλέον χαρτοσήμου που θα βαρύνει το μισθωτή

 

  1. Η χρήση του μισθίου είναι εμπορική και σε κάθε περίπτωση η έκδοση των απαραίτητων σχετικών αδειών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες του μισθωτή.
  2. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ.10 του αρ.24 του Ν.4182/2013, σε συνδυασμό με το αρ.13 του Ν.4242/2014.
  3. Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνηθεί η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους.
  4. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί ισχύει για ένα (1) χρόνο και αναπροσαρμόζεται ετησίως υπολογιζόμενο προσθετικώς στο μηνιαίο μίσθωμα του προηγούμενου έτους με αύξηση ίση με το ύψος του Δ.Τ.Κ., όπως αυτός υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, πλέον δύο (2) ποσοστιαίων μονάδων είτε ως κατοικία είτε ως επαγγελματική στέγη.

Στην περίπτωση που το μίσθωμα, μετά την κατά το ανωτέρω τρόπο υπολογιζόμενη  αναπροσαρμογή, είναι μικρότερο από το καταβληθέν μίσθωμα, δεν αναπροσαρμόζεται για το έτος αυτό και θα παραμένει σταθερό.

  1. Με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης ο μισθωτής οφείλει να έχει καταθέσει και να προσκομίσει, την ίδια ημέρα της υπογραφής, χρηματική εγγύηση ίση προς τρία (3) μηνιαία μισθώματα στο  λογαριασμό όψεως που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για τη συγκεκριμένη κοινωφελή περιουσία που διαχειρίζεται το ΕΚΠΑ.
  2. Εάν ο πλειοδότης υποψήφιος μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, του επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, σύμφωνα με την παρ.9 του αρ.24 του Ν.4182/2013.
  3. Ο υποψήφιος μισθωτής έχει πλήρη γνώση του υπό μίσθωση ακινήτου, την κατάσταση του οποίου αποδέχεται πλήρως.
  4. Η τεχνική μελέτη και οι εργασίες επισκευής και ανακαίνισης του μισθίου, να πραγματοποιηθούν με δαπάνες και ευθύνη του μισθωτή, ύστερα από έγκριση και υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.
  5. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα καταστήματα, σε περίπτωση δε υποβολής προσφοράς για περισσότερα του ενός θα υποβάλλεται ξεχωριστή προσφορά με στοιχεία και δικαιολογητικά για κάθε κατάστημα, σύμφωνα με τη υπ’ αρ. 2/2017 διακήρυξη

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν επιπλέον στοιχεία (φωτογραφίες κλπ) για τα κα στην ιστοσελίδα της Χρυσής Ευκαιρίας και συγκεκριμένα :

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 30.5.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ.μ. στην υπ’αρ. 2/2017 διακήρυξη, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής που θα συνεδριάσει στα ευρισκόμενα στην Αθήνα  γραφεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών (οδός Χρ. Λαδά 6,Αθήνα 6ος όροφος, γραφ. 65).

 

 

Προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, όπως ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνα, διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμό δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. 2/2017 διακήρυξης,  θα αποστέλλονται, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου ,εγγράφως ή ταχυδρομικά, για τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και μέχρι της 30.5.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ. που ορίζεται στη διακήρυξη υπ’ αρ. 2/2017 στην ταχυδρομική διεύθυνση του Φορέα Διαχείρισης:

 

Πανεπιστημίου 30, Αθήνα, ΤΚ 106 79

Διεύθυνση Κληροδοτημάτων Πανεπιστήμιου Αθηνών

Τμήμα Α’ Εκκαθάρισης και Διαχείρισης Περιουσίας

 

Προσφορά για την υπ’ αρ. 2/2017  Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία

εκμίσθωσης καταστήματος κληρονομίας Αντ. Παπαδάκη

(Ώρες λειτουργίας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου: 8.00 – 15.00)

 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

 

Νικόλαος Θ. Μυλωνάς