Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιουσίας » Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

19.01.2018

Διακ. 1/2018 Δημ. Πλειοδ. Δημοπρασία για την εκμίσθωση 3 Ισογείων Καταστημάτων (Κολοκοτρώνη 70, Πειραιά) κληρ. Α. Γαζή

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : μέχρι και τις 13/2/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας δημοπρασίας: 13/02/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου κοινωφελούς περιουσίας.

 

Είδος Ακινήτου: Επαγγελματική Στέγη, υπ’ αριθμ. 8,9 και 13 ισόγεια  καταστήματα με συνενωμένη χρήση, με υπόγειο και πατάρι

Όροφος: Ισόγειο κατάστημα με υπόγειο και πατάρι

Επιφάνεια:  Ισόγειο 163,44 τ.μ., υπόγειο 83 τ.μ. και πατάρι 183,15 τ.μ.

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 70, Βασ. Γεωργίου Α’ 5 και  Νοταρά 55

Περιοχή: Πειραιάς

Δήμος: Πειραιά

Επωνυμία Κοινωφελούς Περιουσίας: Κληρονομία Α. Γαζή

Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επικοινωνία :Τηλ. 210 368 9127, 9130,  Fax. 210 368 9136,

                  email: akinitaklir[at]uoa[dot]gr                   

                  Διεύθυνση Κληροδοτημάτων Πανεπιστήμιου Αθηνών,

                  Τμήμα Εκκαθάρισης & Διαχείρισης,  Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, ΤΚ. 106 51

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 7.11.2017 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως φορέας διαχείρισης της κοινωφελούς περιουσίας, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την υπ’ αρ. 1/2018 δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης του ανωτέρω ακινήτου ως επαγγελματική στέγη.

 

Ειδικότεροι όροι:

 

  1. Η τιμή εκκίνησης για τα υπ’ αριθμ. 8,9 και 13 ισόγεια  καταστήματα με συνενωμένη χρήση, με υπόγειο και πατάρι (επιφανείας ισογείου 163,44 τ.μ., υπογείου 83 τ.μ. και παταριού 183,15τ.μ. αντίστοιχα) στο ακίνητο επί των οδών Κολοκοτρώνη 70, Βασ. Γεωργίου Α’ 5 και  Νοταρά 55, στον Πειραιά, κληρονομίας Α. Γαζή, συνιδιοκτησία κατά 50% με την κα Μαρία Παπαντωνίου – Φραγκούλη, να ορισθεί στο ποσό των 3.600,00€ για επαγγελματική στέγη, πλέον χαρτοσήμου που θα επιβαρύνει το μισθωτή.
  2. Η χρήση του μισθίου να είναι για επαγγελματική στέγη και για τις χρήσεις που επιτρέπει ο κανονισμός του ακινήτου.
  3. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης μέχρι τρία (3) έτη με τους ίδιους, ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους του μισθωτηρίου  συμβολαίου, το δε σχετικό μισθωτήριο υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή προς ενημέρωση αυτής.
  4. Το παραπάνω μίσθωμα ισχύει για ένα (1) χρόνο και να αναπροσαρμόζεται ετησίως υπολογιζόμενο προσθετικώς στο μηνιαίο μίσθωμα του προηγούμενου έτους με αύξηση ίση με το ύψος του Δ.Τ.Κ., όπως αυτός υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική της Ελλάδος, πλέον δύο (2) ποσοστιαίων μονάδων ως επαγγελματική στέγη.

Στην περίπτωση που το μίσθωμα, μετά την κατά το ανωτέρω τρόπο υπολογιζόμενη αναπροσαρμογή, είναι μικρότερο από το καταβαλλόμενο μίσθωμα, να μην αναπροσαρμόζεται για το έτος αυτό και να παραμένει σταθερό

  1. Με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης ο μισθωτής οφείλει να έχει καταθέσει και να προσκομίσει, την ίδια ημέρα της υπογραφής, χρηματική εγγύηση ίση προς τρία (3) μηνιαία μισθώματα στο  λογαριασμό όψεως που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για τη συγκεκριμένη κοινωφελή περιουσία που διαχειρίζεται το ΕΚΠΑ.
  2. Εάν ο πλειοδότης υποψήφιος μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, του επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, σύμφωνα με την παρ.9 του αρ.24 του Ν.4182/2013.
  3. Ο υποψήφιος μισθωτής έχει πλήρη γνώση του υπό μίσθωση ακινήτου, την κατάσταση του οποίου αποδέχεται πλήρως.
  4. Οι γενικοί και οι ειδικοί όροι για την δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης του ακινήτου αναγράφονται στην υπ’ αρ. 1/2018 διακήρυξη

Η τεχνική μελέτη και οι εργασίες επισκευής και ανακαίνισης του μισθίου, να πραγματοποιηθούν με δαπάνες και ευθύνη του μισθωτή, ύστερα από έγκριση και υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

  1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εγγράφως κλειστό φάκελο προσφοράς με στοιχεία και δικαιολογητικά και την εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τη υπ’ αρ. 1/2018 διακήρυξη που αναρτάται στον ιστότοπο του ΕΚΠΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν επιπλέον στοιχεία (φωτογραφίες κλπ) για τα κα στην ιστοσελίδα της Χρυσής Ευκαιρίας και συγκεκριμένα :

http://www.xe.gr/property/enoikiaseis%7Cepaggelmatikoi-xoroi%7Cpeiraias-kentro%7C459220724.html

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 13.2.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ.μ. στην υπ’αρ. 2/2017 διακήρυξη,, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής που θα συνεδριάσει στα ευρισκόμενα στην Αθήνα  γραφεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών (οδός Χρ. Λαδά 6,Αθήνα 6ος όροφος, γραφ. 65).

 

Προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, όπως ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνα, διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμό δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ και σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. 8/2017 διακήρυξης,  θα αποστέλλονται, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου ,εγγράφως ή ταχυδρομικά, για τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών Οικονομικών και μέχρι της 13.2.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ. που ορίζεται στη διακήρυξη υπ’ αρ. 1/2018 στην ταχυδρομική διεύθυνση του Φορέα Διαχείρισης:

 

Πανεπιστημίου 30, Αθήνα, ΤΚ 106 79

Διεύθυνση Κληροδοτημάτων Πανεπιστήμιου Αθηνών

Τμήμα Α ‘Εκκαθάρισης και Διαχείρισης Περιουσίας

Προσφορά για την  υπ’ αρ. 8/2017  Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία

εκμίσθωσης ακινήτου κληρονομίας Α. Γαζή

(Ώρες λειτουργίας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου: 8.00 – 15.00)

 

 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 Νικόλαος Θ. Μυλωνάς


Διακήρυξη

Ειδικοί όροι