Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προβολή προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

22.01.2018

Αριθμός Διακήρυξης: PR_10922_Π22017

Το ΕΚΠΑ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων για την αναβάθμιση των εργαστηρίων του Τμήματος Φυσικής», (Α.Μ.10922).

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων για την αναβάθμιση των εργαστηρίων του Τμήματος Φυσικής», (Α.Μ.10922), με εκτιμώμενη αξία 116.020,97€ πλέον Φ.Π.Α.

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η-02-2018 ημέρα Πέμπτη.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 10:00μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται  22-02-2018 και ώρα 10:00π.μ.

  • Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
  • Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση  της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

                www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx

  • Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 52317