Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

10.02.2017

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές με διαγωνισμό (Παν/κό έτος 2014-2015)

Υποβολή αιτήσεων έως 11/5/2017


Κληροδοτήματα από τα έσοδα των οποίων θα χορηγηθούν υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, με διαγωνισμό, κατά το Πανεπιστημιακό Έτος 2014-15 

 

1. Ιωάννου Αλεβιζάτου - Κόντου:  Τρεις (3) υποτροφίες σε αριστούχους πτυχιούχους όλων των Σχολών και των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εσωτερικό ή Εξωτερικό. Μηνιαίο ποσό για μεταπτυχιακές σπουδές: α) στο Εξωτερικό Ευρώ 700,00 και β)  στην Ελλάδα Ευρώ 350,00

2. Ματθίλδης χας Κυρ.Βαρβαρέσου: Μία (1) υποτροφία για οικονομικές μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό σε διδάκτορα ή πτυχιούχο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της  Σχολής ΝΟΠΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μηνιαίο Ποσό υποτροφίας Ευρώ 700,00

3. Ελένης Θεοδωρίδου – ΣτίμσονΔύο (2) υποτροφίες σε οικονομικά αδύνατους πτυχιούχους οποιουδήποτε Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής αυτού, για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας ή της Ρωσίας ή της Αγγλίας. Μηνιαίο Ποσό υποτροφίας Ευρώ 700,00

4. Ελένης Θεοδωρίδου : Μία (1) υποτροφία σε οικονομικά αδύνατο πτυχιούχου οποιουδήποτε Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας ή της Ρωσίας. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 500,00.

5. Κωνσταντίνου Κριεζή: Τρεις (3) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό, για μία τριετία, στους καλύτερους διδάκτορες ή και πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής, Οδοντιατρικού Τμήματος και της Σχολής Νομικών , Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών όλων των ΑΕΙ της Χώρας , και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν όλων των λοιπών Σχολών των ΑΕΙ της Χώρας , που κατάγονται από τα Νησιά ΄Υδρα και Σπέτσες και κατέχουν την Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα , προτιμωμένων σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνων που φέρουν εξ αίματος το επώνυμο « Κριεζής» από την ΄Υδρα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να κατάγονται από τα Νησιά ΄Υδρα και Σπέτσες , θα γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό και όσοι κατάγονται από άλλες περιοχές της Ελλάδος. (Ηλικία μέχρι 27ετών).Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 700,00.

6. Αντωνίου Παπαδάκη: Πέντε (5) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό ή Εσωτερικό σε πτυχιούχους όλων των σχολών των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδ.Πανεπιστημίου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές: α) στο Εσωτερικό Ευρώ 450,00 και  β) στο Εξωτερικό Ευρώ 800,00.

7. Σινανίδη Ορέστη: Μία (1) υποτροφία υπό την επωνυμία «Υποτροφία Ορέστη και Florence ΣΙΝΑΝΙΔΗ», σε πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, σε ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος με τη χρήση ηλεκτρικών θεραπευτικών μέσων (εκτός των ακτινοθεραπευτικών) που θα εφαρμόζονται δια των οφθαλμών, του θυροειδούς αδένα και του περικαρδίου. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 300,00.

8. Περικλέους ΦρειδερίκουΠέντε (5) υποτροφίες σε άπορους πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καταγόμενους από το Ν. Αττικής και κατά προτίμηση από την Αθήνα, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη και κατά προτίμηση στη Γερμανία. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 700,00.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:    11 – 5 - 2017

Δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο πτυχίου, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (για το Κληροδοτήμα  Ιωάννου Αλεβιζάτου - Κόντου με βαθμό «΄Αριστα») και, όπου απαιτείται, διδακτορικό δίπλωμα.

2. Πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική ιθαγένεια ή η Ελληνική καταγωγή και η ηλικία, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) ετών (για τη λήψη υποτροφίας από το Κληροδότημα Κων. Κριεζή  ηλικία μέχρι 27 ετών).

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν ή δε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλο ή το ίδιο Κληροδότημα-Κληρονομία ή Δωρεά και ούτε έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.

4. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών (αναζητείται αυτεπάγγελτα).

5. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής, που να καλύπτει όλο το χρόνο παραμονής τους στο Εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το απολυτήριο στρατού το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης υποτροφίας τους, διαφορετικά  θα χάνουν την υποτροφία.

Επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλουν για την λήψη υποτροφίας από:

1. Δωρεά Ματθίλδης Χας Κυρ.Βαρβαρέσου: Έκθεση τυχόν επαγγελματικής απασχόλησης μετά την λήψη του πτυχίου. 

2. Δωρεά Ελένης Θεοδωρίδου και Κληρ/μία Ελένης Θεοδωρίδου – Στίμσον:  Εκκαθαριστικό Σημειώματος της Εφορίας για το φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων και της οικογενείας τους και αντίγραφο του εντύπου δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των υποψηφίων και της οικογενείας τους.

2. Κληρονομία Κωνσταντίνου Κριεζή:  α)Όσοι υποψήφιοι κατάγονται από Ύδρα και Σπέτσες, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η καταγωγή από τα νησιά ΎΥδρα και Σπέτσες και β) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσεως της Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας (Lower ή Certificat).

3. Κληρονομία Ορέστη Σινανίδη Τρία (3) αντίτυπα μιας επιστημονικής εργασίας με θέμα τις ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος και τη θεραπεία τους

4. Κληροδότημα Περικλέους Φρειδερίκου:  α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα  προκύπτει η καταγωγή από την Αθήνα ή τον Ν. Αττικής,  β) Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας για το φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων και της οικογενείας τους και αντίγραφο του εντύπου δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των υποψηφίων και της οικογενείας τους.

 

  ΓΕΝΙΚΑ: 

            Οι διαγωνισμοί θα διενεργηθούν  στις 14, 21, 22 και 23/6/2017, ώρες από 09.00 π.μ.-15.00 μ.μ. στο κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής, αίθουσα AULA. Τα μαθήματα κλάδου στα οποία θα εξεταστούν στις 21,22 και 23/6/2017 οι υποψήφιοι αναγράφονται στις σχετικές προκηρύξεις που είναι αναρτημένες στους πίνακες ανακοινώσεων της Διεύθυνσής μας, καθώς και στις Γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Η βαθμολογία θα γίνει με τους αριθμούς 0-20, οι δε διαγωνιζόμενοι πρέπει να συγκεντρώσουν στα μαθήματα του κλάδου μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 14/20.

Οι υποψήφιοι για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό θα εξεταστούν επίσης γραπτά και προφορικά, στις 14/6/2017, στην ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν, δηλαδή στη γλώσσα στην οποία θα διδαχθούν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο στο οποίο θα μετεκπαιδευτούν. Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα (Μ.Ο. βαθμολογίας, γραπτά και προφορικά,τουλάχιστον 14/20) αποτελεί  απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις των υπολοίπων μαθημάτων. Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση δε γίνονται δεκτές, γιατί δεν προβλέπονται από το Νόμο.

            Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε δύο (2) χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη χρόνια. Ειδικά για τα Κληροδοτήματα: α) Κων/νου Κριεζή και Ορέστη Σινανίδη η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε τρία (3) χρόνια β)  Ελένης Θεοδωρίδου - Stimson η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται δύο (2) χρόνια και γ) Περικλέους Φρειδερίκου η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε τρία (3) χρόνια με δυνατότητα παράτασης έναν (1) ακόμη χρόνο. Στους υποτρόφους που θα κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό θα καταβληθούν επίσης τα έξοδα μετάβασης στο Εξωτερικό και επιστροφής, εφ΄ όσον προσκομίσουν το απόκομμα του εισιτηρίου, κάρτα επιβίβασης  και απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

            Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να προσκομίζουν πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής και κάθε εξάμηνο πρωτότυπα πιστοποιητικά προόδου επικυρωμένα από το Ελληνικό Προξενείο ή την Ελληνική Πρεσβεία, ή επικυρωμένα σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης καθώς και την πρωτότυπη μετάφρασή τους. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά τους, οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας, που έχουν λάβει μέχρι τότε.

Έντυπα αιτήσεων ανακτώνται από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uoa.gr, (Αίτηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές με διαγωνισμό) στην οποία θα αναρτηθεί η προκήρυξη αυτή.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Χρ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61)  καθημερινά από τις 11.00 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται καθημερινά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ, Πανεπιστημίου 30 Αθήνα, Τ.Κ. 106 79.

                                                                        

                                                  Από το Τμήμα  Υποτροφιών και Βραβείων