Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

27.06.2016

Προκήρυξη προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Τμήματος Θεολογίας (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2016)

Γενική προκήρυξη, ειδικότεροι κανόνες επιλέξιμων δαπανών και προϋποθέσεις συμμετοχής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ

(ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Σας ενημερώνουμε, ότι πραγματοποιήθηκε η ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» - Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Για την Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 οι ειδικότεροι κανόνες έχουν ως εξής:

•    Ως λήξη της Πράξης ορίζεται η 31-10-2016.
•    Το 80% τουλάχιστον του προϋπολογισμού (322.800,00 ευρώ) θα διατεθεί αποκλειστικά για τις αποζημιώσεις των ασκούμενων φοιτητών ΑΕΙ και την υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη τους (έναντι ατυχήματος).
•    Το 20% του προϋπολογισμού θα διατεθεί για λειτουργικά έξοδα, έμμεσες και λοιπές δαπάνες.
•    Λόγω των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων στο υφιστάμενο εγκεκριμένο πρόγραμμα, έναντι της προηγούμενης περιόδου 2007 -  2013 βασικός στόχος είναι να ασκηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός φοιτητών, προκειμένου να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.
•    Η πρακτική άσκηση των ασκουμένων θα διαρκεί 3 μήνες πλήρους απασχόλησης.
•    Ως ωράριο πλήρους απασχόλησης ανά μήνα των ασκούμενων φοιτητών ΑΕΙ, θεωρείται το αντίστοιχο θεσμοθετημένο ωράριο πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων του Φορέα Υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης, στην αντίστοιχη ειδικότητα.
•    Η αποζημίωση των ασκουμένων για 1 (ένα) μήνα πλήρους απασχόλησης ορίζεται στα 200 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης.
•    Η Διοικητική Υποστήριξη του Έργου θα γίνεται από το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΡΑΠΑΣ). Ως εκ τούτου, δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες για αναλώσιμα και λοιπές κατηγορίες για κάθε Τμήμα. Η στελέχωση του Κεντρικού Γραφείου Δράσης θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της Ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία διενεργείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.
•    Δεν είναι επιλέξιμες οι αμοιβές εποπτών από ΑΕΙ και φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης.
•    Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για εκπαιδευτικές επισκέψεις.
•    Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για εκπόνηση μελετών.
•    Η κατανομή των φοιτητών ανά Τμήμα πραγματοποιήθηκε με βάση την απορροφητικότητα της προηγούμενης περιόδου Πρακτικής Άσκησης 2009-2015.
•    Πιο συγκεκριμένα, στο Τμήμα Θεολογίας θα ασκηθούν συνολικά έως την 31-10-2016 16 φοιτητές/τριες. Η συνολική αποζημίωση των ασκουμένων, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής τους κάλυψης ανέρχεται στα 9600 ευρώ.

Θα αναρτηθεί άμεσα σχετική ανακοίνωση από τους Καθηγητές του Τμήματος Θεολογίας, που δήλωσαν συμμετοχή στο Πρόγραμμα και θα ενημερωθείτε τόσο για τις δράσεις απασχόλησης όσους και για τους Φορείς, όπου μπορείτε να εργαστείτε.

Οι προυποθέσεις της συμμετοχής κάποιου προπτυχιακού φοιτητή του Τμήματος Θεολογίας στο Πρόγραμμμα της Πρακτικής Άσκησης αναφέρονται στον σύνδεσμο: www.theol.uoa.gr/programma-praktiki-askhsh-foithton.html της ιστοσελίδας του Τμήματος. 

 

Μετά τιμής,

Χρήστος Καραγιάννης
Επίκουρος Καθηγητής Πανεποστημίου Αθηνών

key: internship