Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

24.10.2019

Κρίση και την προφορική δοκιμασία της Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας του ΠΜΣ Βιβλικών Σπουδών με κατεύθυνση Καινή Διαθήκη κ. Ολυμπίας Παυλοπούλου

με θέμα: «Ο γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας. Ερμηνευτική προσέγγιση του Κατά Ιωάννη κεφάλαιο Β, στίχοι 1-12»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε την 13η  Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00 π.μ., στη Γενική Συνέλευση του Τομέα με θέμα την κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης (Master) «Ο γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας. Ερμηνευτική προσέγγιση του Κατά Ιωάννη κεφάλαιο Β,  στίχοι 1-12» και την προφορική δοκιμασία της Μεταπτυχιακής  Φοιτήτριας του ΠΜΣ  Βιβλικών Σπουδών με κατεύθυνση Καινή Διαθήκη  κ. Ολυμπίας Παυλοπούλου, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγρ. στ΄ του Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας.

Η  Γ.Σ. θα λάβει χώρα στο Βιβλικο-Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεολογικής Σχολής.

                                                           

Ο Πρόεδρος  του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας
και Θρησκειολογίας

*(υπογραφή)

Καθηγητής  Σωτήριος  Δεσπότης

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του Τμήματος.