Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

29.10.2019

Ανακοίνωση για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις (2019) του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Ανακοίνωση

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας, Πανεπιστημιόπολη Άνω Ιλίσια 157-72,  κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00 -13:00,  από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2019.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία ή  διατίθεται εκείνη την χρονική περίοδο και μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος)

β) Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο από τη Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος προέλευσης ή από ΚΕΠ ή απλά υποβολή  ευκρινούς φωτοαντίγραφου του πτυχίου εκ του πρωτοτύπου (να είναι ευκρινής η φωτοτυπία).

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

γ) σε περίπτωση της εξ’ αποστάσεως υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις, μέσω ταχυδρομικής επιστολής (μέσω ΕΛ.ΤΑ), αυτή θα πρέπει να υποβληθεί  αυστηρά μεταξύ των ανωτέρω προκαθορισμένων ορίων του μηνός Νοεμβρίου και η ημερομηνία αποστολής να αποδεικνύεται από την σφραγίδα του ταχυδρομείου (ΕΛ.ΤΑ). Η αίτηση εφόσον γίνεται εξ’αποστάσεως, απαραίτητα θα πρέπει να έχει βεβαίωση του γνησίου της  υπογραφής του αιτούντος από ΚΕΠ και συνημμένα επιπλέον μια απλή φωτοτυπία του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητάς του.
Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής : Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεολογική Σχολή, Γραμματεία Τμήματος Θεολογίας
157 72 Πανεπιστημιόπολη, Άνω Ιλίσια


Συμφώνως του νόμου, οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.  Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μέσω της Γραμματείας, τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.