Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή Εκδήλωσης

03.05.2018

Προκήρυξη ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ακαδ. έτους 2018-19 Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Υποβολή αιτήσεων: στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2018 κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, 11.00-13.00.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

- Προκήρυξη (πληροφορίες, ύλη εξετάσεων, δικαιολογητικά, ημέρες και ώρες διεξαγωγής εξετάσεων): https://goo.gl/eMKRvX

- Αίτηση: https://goo.gl/JcKRZj

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας από 1 έως  15 Νοεμβρίου 2018 κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, 11.00-13.00.

Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά (Γραμματεία Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογική Σχολή ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια, 15784).

Τα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος ή  χορηγείται από τη Γραμματεία)
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.  Προκειμένου για τους πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας και τίτλου σπουδών τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Κοινωνικής Θεολογίας