Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Σημαντικά Γεγονότα » Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

11.06.2012

Πρόγραμμα προώθησης εθελοντισμού ΕΚΠΑ – Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση

Oι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου προσκαλούν τα μέλη ΔΕΠ να υποβάλουν προτάσεις εθελοντικών δράσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα Προώθησης Εθελοντισμού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου Πρόθεσης Συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΠΑ και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΕΚΠΑΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

 

Σε υλοποίηση της απόφασης της Συγκλήτου της 31 Μαΐου 2012, η οποία ενέκρινε το Πρωτόκολλο Πρόθεσης Συνεργασίας που υπεγράφη στις 19 Μαρτίου 2012 μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου προσκαλούν τα μέλη ΔΕΠ να υποβάλουν προτάσεις εθελοντικών δράσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα Προώθησης Εθελοντισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Το Πρωτόκολλο Πρόθεσης Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση έχει σκοπό την υλοποίηση δράσεων εθελοντισμού για την ανακούφιση ευπαθών ομάδων της ελληνικής κοινωνίας που πλήττονται περισσότερο από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.

Μέσω του εν λόγω Προγράμματος Προώθησης Εθελοντισμού και με γνώμονα την καλλιέργεια εντός του χώρου του Πανεπιστημίου της ιδέας του εθελοντισμού ως μέσου κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, δίδεται η δυνατότητα στην πανεπιστημιακή κοινότητα να έλθει πιο κοντά με τις τοπικές κοινωνίες και τα προβλήματά τους προσφέροντας την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό της μέσω εθελοντικών δράσεων κοινωφελούς σκοπού. Η υλοποίηση των δράσεων θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση στα πλαίσια του Έκτακτου Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Είναι καθήκον μας», το οποίο έθεσε σε εφαρμογή τον Απρίλιο του 2012 σε συνεργασία με κοινωφελή ιδρύματα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιερές Μητροπόλεις και Ενορίες και θεσμικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και περίθαλψης: http://www.latsis-foundation.org/gr/111/einai_kathhkon_mas.html.

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Η Πανεπιστημιακή κοινότητα καλείται να υποβάλει προτάσεις στα πλαίσια των ανωτέρω αποφάσεων. Προκειμένου μία δράση να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Προώθησης Εθελοντισμού θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 

  • να υποβληθεί από ένα μέλος ΔΕΠ που θα έχει την επιστημονική επίβλεψη της δράσης και την εποπτεία όλων των σταδίων σχεδιασμού και υλοποίησής της,
  • να δίνει τη δυνατότητα σε, μεταπτυχιακούς κυρίως, φοιτητές να προσφέρουν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους σε δραστηριότητες κοινωφελούς σκοπού, εμπλουτίζοντας την εκπαίδευσή τους μέσω της πρακτικής άσκησης που λειτουργεί ενισχυτικά στη θεωρητική τους κατάρτιση,
  • να είναι αμιγώς εθελοντική τόσο από πλευράς φοιτητών, που θα πρέπει να έχουν την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση για την υλοποίηση των σκοπών της δράσης, όσο και από πλευράς μελών ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού του Πανεπιστημίου που θα συμμετάσχουν στη δράση,
  • να έχει σαφή κοινωνικό χαρακτήρα, με ιδιαίτερη έμφαση σε ομάδες-στόχο που πλήττονται περισσότερο από τις παρούσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες,
  • να προωθεί την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου μέσω συνεργασιών με τρίτους φορείς, όπως ενδεικτικά θεσμικοί φορείς κοινωνικής πρόνοιας, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, σχολεία κ.ά.,
  • να προωθεί συνέργειες μεταξύ Σχολών και Τμημάτων με γνώμονα την διεπιστημονική προσέγγιση επιμέρους κοινωνικών θεμάτων,
  • να έχει διάρκεια έως 12 μήνες με έναρξη εντός του ακαδημαϊκού έτους 2012/13,
  • να έχει εύλογο κόστος υλοποίησης και ορθολογική σχέση κόστους - ωφέλειας ανά κοινωνική μονάδα.

 

Χρηματοδότηση Δράσεων

Η χρηματοδότηση των δράσεων του Προγράμματος Προώθησης Εθελοντισμού θα γίνει αποκλειστικά από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού του κόστους υλοποίησής τους. Οι αμοιβές μελών ΔΕΠ δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες.

 

Υποβολή Προτάσεων

Η υποβολή προτάσεων θα γίνεται μέσω του νεοσυσταθέντος Γραφείου Εθελοντισμού του ΕΚΠΑ, το οποίο έχει αναλάβει τη συνολική διαχείριση του Προγράμματος και τον συντονισμό των επιμέρους εθελοντικών δράσεων μέχρι 15/7/2012. Η κάθε πρόταση, συνοδευόμενη από αναλυτικό προϋπολογισμό, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 1.000 λέξεις.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εθελοντισμού (Γραφείο Πρύτανη, κα Μαριλένα Κουλούρη) στο τηλ.: 2103689743, e-mail: makoul[at]phil.uoa[dot]gr

 

 Από το Γραφείο του Πρύτανη