Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Εκλογές Μονομελών Οργάνων Διοίκησης » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

19.01.2018

Εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ

από 19 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου 2018 υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017 τ. Α΄) προκηρύσσουμε την εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τριετή θητεία.

 

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της κοινοποίησης  της προκήρυξης (από 19 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου 2018) υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών.

 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου μπορεί να είναι μέλος Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος ανήκει στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής με δυνατότητα επανεκλογής. Η ιδιότητα του Δ/ντη δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου ΑΕΙ. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι, όσοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.

 

Η εκλογή θα διεξαχθεί την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018, 13.10 μ.μ. στα γραφεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου. Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή του Διευθυντή απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα Δημοσίου Δικαίου.

 

Ο Διευθυντής του Τομέα Δημοσίου Δικαίου

 

*

 

Καθηγητής Γεώργιος Γεραπετρίτης

 

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο και  παραμένει στο Αρχείο το Τομέα               Δημοσίου Δικαίου.