Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Εκδόσεις » Προβολή Έκδοσης

Προβολή Έκδοσης

11.02.2013

Italiano LS. Teoria e prassi

Βιβλίο: Domenica Minniti Gonias, Reggio Calabria 2012. ISBN: 978-960-93-4263-6, σσ. 130.

Από το 2004, που έγινε η εισαγωγή του μαθήματος της Ιταλικής γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση, το θέμα γίνεται ολοένα πιο επίκαιρο και επίμαχο. Ο μικρός αριθμός διδακτικών ωρών, η ανεπάρκεια υποδομών, η έλλειψη διορισμένων εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων και κυρίως οι από το 2011 περιορισμοί, αποτελούν ορισμένα απó τα προς επίλυση ζητήματα, στο πλαíσιο των ευρωπαïκών δεσμεύσεων για πολυγλωσσíα και πολυπολιτισμικότητα στην Εκπαíδευση. O παρών τóμος συγκεντρώνει ιταλικά και ελληνικά δημοσιεύματά μας μíας εικοσαετíας περíπου, τα οποία αφορούν την πορεία της Ιταλικής γλώσσας ως αντικειμένου μελέτης και διδασκαλίας στις διάφορες βαθμίδες της ελληνικής εκπαίδευσης. Στα δύο πρώτα κεφάλαια παρακολουθεíται η τύχη των Ιταλικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διερευνώνται πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα που ανέκυψαν κατά την οργάνωση των γλωσσικών/γλωσσολογικών μαθημάτων στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και το Διδασκαλεíο Ξένων Γλωσσών. Στο Γ´ και Δ´ κεφ. εξετάζεται η ένταξη των Ιταλικών σε Γυμνάσιο και Λύκειο, αρχικά ως προαιρετικού και έπειτα ως υποχρεωτικού μαθήματος, καθώς και η διδασκαλία τους στα Κέντρα Εκπαíδευσης Ενηλíκων. Απó το Ε´ ώς το Η´ κεφ. αναλύονται θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλíα/εκμάθηση της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας (επίπεδα γλωσσομάθειας, φωνολογική και λεξικολογική δεξιότητα, κ.ά.), ενώ το Θ´ κεφ. πραγματεύεται το φλέγον ζήτημα της επιμóρφωσης διδασκóντων. Το βιβλíο είναι μία περιδιάβαση στον χώρο της διδασκαλíας/εκμάθησης της Ιταλικής γλώσσας απó Έλληνες ομιλητές, καθώς επίσης και ένας μικρός οδηγός για όσους διδάσκουν αυτή τη γλώσσα στη δημóσια και ιδιωτική εκπαíδευση.