Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Διακρίσεις » Προβολή Διάκρισης

Προβολή Διάκρισης

15.06.2017

Διάκριση της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ

στο προσεχές Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής στη Λυών (19-22 Σεπτεμβρίου 2017)

Η εργασία με τίτλο “Incidence and clinical significance of non-thrombotic iliac vein lesions” ήταν ανάμεσα στις 9 καλύτερες  απο 602 που υποβλήθηκαν από όλη την Ευρώπη και άλλα μέρη του κόσμου για το 31ο Ετήσιο Συνέδριο Αγγειοχειρουργών που θα γίνει στη Λυών, και θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 προφορικά στο διαγωνισμό για την ανάδειξη της καλύτερης εργασίας του Συνεδρίου:

http://www.esvs.org/esvs-congress-2017-programme/programme/#tab-id-2

Επίπτωση και κλινική σημασία των μη θρομβωτικών λαγονίων φλεβικών βλαβών

Εισαγωγή: Tην τελευταία δεκαετία ένας προοδευτικά αυξανόμενος αριθμός μεταλλικών ενδοναρθήκων τοποθετείται διεθνώς σε ασθενείς με στένωση των λαγονίων φλεβών και περιορισμένη, μικρού βαθμού συμπτωματολογία από τα κάτω άκρα. Έως σήμερα καμία μελέτη δεν έχει διερευνήσει την συσχέτιση του ανατομικού ευρήματος των μη θρομβωτικών λαγονίων φλεβικών βλαβών, που αναγνωρίζονται με απεικονιστικές μεθόδους, με τα συμπτώματα της φλεβικής νόσου. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την επίπτωση και την κλινική σημασία των μη θρομβωτικών λαγονίων φλεβικών βλαβών, που αναγνωρίζονται τυχαία σε αξονικές τομογραφίες κοιλίας και πυέλου.

Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε μονοκεντρική, προοπτική, μελέτη 100 διαδοχικών περιπατητικών ατόμων, χωρίς ιστορικό εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης, που παρουσιάστηκαν στο ακτινολογικό τμήμα για προγραμματισμένη αξονική τομογραφία κοιλίας με τη χρήση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού, για λόγους μη σχετιζόμενους με την ύπαρξη φλεβικής νόσου. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε λεπτομερή φυσική εξέταση ενώ έγινε καταγραφή των δημογραφικών τους στοιχείων και της τάξης  C της ταξινόμησης CEAP. Διενεργήθηκε καταγραφή της διαμέτρου αμφοτερόπλευρων των λαγονίων φλεβών, ενώ η εκτίμηση του ποσοστού συμπίεσης της κοινής λαγονίου φλέβας διενεργήθηκε μετά από σύγκριση με την παρακείμενη ομόπλευρη κοινή λαγόνιο φλέβα και την αντίπλευρη κοινή λαγόνιο φλέβα, στο ίδιο ύψος.

Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία του πληθυσμού της μελέτης ήταν 60.8±14.8 έτη (53 άρρενες). Δεν παρατηρήθηκε καμία περίπτωση θρόμβωσης/απόφραξης λαγονίων φλεβών. Στένωση ≥50% αναγνωρίσθηκε σε 15 περιπτώσεις και ≥70% σε 4 περιπτώσεις, μετά από σύγκριση είτε με την ομόπλευρη είτε με την αντίπλευρη λαγόνιο φλέβα. Σε 13 περιπτώσεις η στένωση ήταν στην αριστερή πλευρά, σε 1 περίπτωση ήταν δεξιά, ενώ αμφοτερόπλευρη στένωση παρατηρήθηκε σε μια περίπτωση. Η μέση διάμετρος της δεξιάς και της αριστερής φυσιολογικής κοινής λαγονίου φλέβας ήταν 1.26±0.19 εκ. και 1.18±0.21 εκ. αντίστοιχα. Η μέση διάμετρος της κοινής λαγονίου φλέβας στο ύψος της στένωσης στα άτομα με στένωση ≥50% ήταν 0.64±0.12 εκ. Συνολικά 57 άτομα ταξινομήθηκαν ως C0, 28 ως C1, 12 ως C2, 2 ως C3 , 1 ως C4a και κανένα ως C4b, C5 και C6. Και τα 15 άτομα με στένωση ≥50% ταξινομήθηκαν ως C0 ή C1, εκτός από έναν που ταξινομήθηκε ως C2 ενώ κανένα από τα 3 άτομα με νόσο C3, C4 δεν είχε στένωση μεγαλύτερη από 50%. Δεν ανευρέθη στατιστικά σημαντική διαφορά στη διαφορά της περιμέτρου στην γαστροκνημία και άνωθεν των σφυρών ανάμεσα στα δύο σκέλη μεταξύ των ατόμων με λαγόνιο φλεβική στένωση ≥50% και σε αυτά χωρίς στένωση (P 0.24, P 0.94).

 Συμπέρασμα: Μία μη θρομβωτική λαγόνιος φλεβική στένωση μεγαλύτερη από 50%, αποτελεί ένα σχετικά συχνό ανατομικό εύρημα, που στη παρούσα μελέτη δεν σχετίστηκε με συμπτώματα χρόνιας φλεβικής νόσου. Αυτά τα ευρήματα θέτουν υπό αμφισβήτηση την  πρακτική τοποθέτησης μεταλλικών ενδοναρθήκων σε μη θρομβωτικές στενώσεις λαγονίων φλεβών ατόμων που δεν παρουσιάζουν σοβαρή κλινική συμπτωματολογία.

 

Incidence and clinical significance of non-thrombotic iliac vein lesions

Vassilios Zymvragoudakis* 1, Stavros Spiliopoulos2, Konstantinos Moulakakis1, Christopher Lattimer3, George Geroulakos 1, 3

1Department of Vascular Surgery, 2Second Department of Radiology, Interventional Radiology Unit, Attikon University General Hospital, Athens, Greece, 3Department of Surgery and Cancer, Imperial College, London, United Kingdom

Introduction: Over the last decade, an increasing number of stents are deployed for the management of severe iliac vein stenoses in patients with minimal symptoms. Currently there is no study prospectively examining the association of the anatomic finding of non thrombotic iliac vein lesions, identified with imaging methods and signs and symptoms of venous disease. The objective of our study was to investigate the incidence and clinical significance of non thrombotic iliac vein lesions assessed by contrast CT scans of the abdomen and pelvis.

Methods: This was a prospective study of 100 consecutive ambulatory outpatients, without any history of deep venous thrombosis, presenting to the radiology department for prescheduled abdominal contrast-enhanced CT for reasons unrelated to venous disease. Patients underwent thorough physical examination, while demographics and C class of the CEAP classification were documented. Diameter and percentage compression of the common iliac vein compared with the adjacent ipsilateral and the contralateral common iliac vein at the same level, were measured.

Results: Mean age of the study population was 60.8±14.8 years. 53 were males. A ≥50% stenosis of the common iliac vein was detected in 15 and a ≥70%stenosis in 4 of the cases when compared to the caudal unilateral or the contralateral iliac vein. In 13 cases the stenosis was on the left side, in one case it was right sided and 1 case had bilateral iliac stenosis. The mean diameter of the right and left normal common iliac veins was 1.26±0.19 cm and 1.18±0.21 cm respectively. The mean diameter of the common iliac vein at the level of stenosis for the patients with a ≥50% stenosis was 0.64±0.12 cm. There were 57 patients classified as C0, 28 as C1, 12 as C2, 2 as C3, 1 with C4a and none as C4b, C5 or C6. All 15 subjects with ≥50% stenosis were classified as ≤C1, apart from one who was classified as C2 while none of the 3 patients with C3 or C4 disease had a stenosis greater than 50%. The difference in the calf and supramalleolar circumference between the two legs was not found to be significantly different between the patients with an iliac vein stenosis ≥50% and those without a stenosis (P 0.24, P 0.94).


Conclusion: A more than 50% non thrombotic iliac vein compression is a relatively common anatomic variant that is rarely associated with signs and symptoms of chronic venous disease. These findings raise caution for the increasing number of iliac venous stenting procedures in minimally symptomatic patients.